HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 16

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

- 14 -­ l
l
{ tot eene sterkere voorbereiding tot den oorlog, d. vv. z. tot een enorme vermeer-
dering der militaire lasten, daar naast het om strüd zich toerusten te land,
F, nu een wedstrijd ter zee - en weldra ook in de lucht - is getreden, Welke
r » een steeds meer razend tempo aannemen. Die situatie leidt dus hiertoe,
lj dat de volkeren van Europa steeds meer worden uitgemergeld, dat de staten
4 alle iinantieele kracht tot sociale hervormingen en kultuurarbeid verliezen en
, 1
de verarming steeds breedere lagen des volks bedreigt.
En dat alles om der Wille van geen ander doel dan de vermeerdering
van de kapitaalswinst! Geen nationaliteit van Europa toch, die het tot een .
ig zelfstandig staatsbestaan heeft gebracht, wordt door eenigen buurstaat in 3
3; haar zelfstandigheid en vrüheid bedreigd; geen land behoeft tot zgn veilig-
heid een beroep te doen op de vaderlandsliefde van zijn burgers en zich in
een üzeren rusting te steken. Alleen en uitsluitend de profütbegeerte van
A het kapitaal, de nooit rustende uitzettingsbehoefte van het kapitalisme brengt
den huidigen toestand vol gevaren en lasten voort. De beperking van deze
"= winstgierigheid en niet de vermeerdering de toerustingen is de weg, om
, hieraan te ontsnappen.
. Men zou het innerlük Wezen van het internationale kapitalisme totaal
r misverstaan en aan eenige krantenfrasen al te veel invloed toekennen,
lj indien men de huidige isoleering van Duitschland verklaarde uit het ont-
‘, breken van liberalisme daar te lande. Door sentimenteele overwegingen
j .' laten zich de kapitalisten nergens ter Wereld leiden. Hoe reactionnair Duitsch-
land ook is, vergeleken met Rusland onder het absolutistisch regime schijnt
{ het toch weer een vrü land. De ergste schanddaden van het Russisch des-
potisme hebben echter noch de burgerlijke republikeinen van Frankrük, ook
` niet de radicaalsten, noch de liberalen en radicalen van Engeland verhinderd
den Russischen beulen vriendschap en daadvverkelüke hulp te verleenen.
Neen, de tegenstelling, die heden ten dage de buitenlandsche verhoudingen
der groote mogendheden beheerscht, is niet die tusschen liberalisme en
absolutisme, zij is slechts een tegenstelling tusschen den vvinsthonger der
kapitalistische klassen van de verschillende naties, Waarbij die van Frankrük
en van Engeland, evenals die van Italie voor ’t oogenblik in die van Duitsch-
land hun krachtigsten en gevaarlijksten concurrent zien.
Het zou ongerechtvaardigd zijn, Wilde men een bizondere natie of
haar regeering en kapitalistische klasse aanklagen als de eenige oorzaak
* der gevaardreigende huidige verhoudingen. Noch de Engelschenoch de Duitsche
kapitalistische klasse is daarvoor alleen verantwoordelijk; deze verhoudin-
jj gen zijn het product van den gelijken honger naar profijt en drang naar
« j uitbreiding der kapitalisten van alle landen.
j Op rekening van het Duitsche regime komen slechts de bizondere
E onhandigheid, onbetrouvvbaarheid en onbekommerdheid, Welke deze regeering
l in den laatsten tüd zoo vaak heeft getoond en Waardoor zü zich beroofd
heeft van alle bondgenooten, behalve Oostenrük - dat geen koloniale politiek
gi r er op na houdt.
Het isolement van Duitschland is wel het eigenlüke Werk van de
l kringen, die het beheerschen, de hooge bureaucratie en de jonkers, die om
de regeeringsmacht strijden, welke de zoogenaamde camarilla uitoefent,
d.vv.z. die bureaucraten en jonkers, welke het oor van den vorst hebben,
maar Duitschland’s tegenstelling tot eenige koloniale mogendheden is slechts
5]- het uitvloeisel van een tegenstelling, Welke de geheele internationale kapi-
talistische Wereld verdeelt.
Door het persoonlük regiment, d.w.z. de heerschappg der camarilla,
ix;

I
l
» ~ . · « -‘*" ‘ ‘‘l‘s L ” ' " , ' ""'iilä E l