HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.22 MB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

Y l T 7 " 3
Q
_i

- 13 -­ ·
tegenwoordige scherpe tegenstellingen een oorlog doen losbarsten tusschen
de Europeesche machten zelf.
Voor enkele jaren, tüdens den Boerenoorlog, was Engeland de macht,
tegen wie zich büna de geheele openbare meening, d. w. z. de meening van
de domme menigte spitsburgers, in geheel Europa had gekeerd. Sinds dien *
is de wind geheel gedraaid. Engeland staat nu aan de spits der openbare
. meening van Europa, welke zich heden ten dage büna even eensgezind _
tegen Duitschland keert als voor kort tegen Engeland. De geheele houding
van het Duitsche Rük sinds de Maroccogeschiedenis rl905) wekt bij de
Europeesche bourgeoisieën de verdenking, dat Duitschland zün koloniaal
· bezit met geweld wil uitbreiden. Inzonderheid heeft het de aan de Middel-
Q landsche Zee gelegen en daar vooral geinterresseerde machten alle tegen
zich op de been gebracht, doordat het voedsel gaf aan den schijn als wilde
het een beheerschende positie aan de Middellandsche Zee vermeesteren. 1)
_ Hetkoortsaohtig streven van Duitschland om een zeemogendheid van den eersten ?”`
rang te worden, maakte het bü alle koloniale mogendheden reeds lang ver-
dacht en de jongste verkiezingsstrüd heeft ten slotte in het buitenland den ,
indruk versterkt, dat Duitschland’s politiek den wereldvrede bedreigt. Want ’·’
deze verkiezingsstrijd werd door de regeering gevoerd en gewonnen in het
teeken van de koloniale politiek, en door te beloven, dat zh gouden bergen [
in de kolonien uit den grond zou tooveren. Maar de koloniale mogendheden
kennen de waardeloosheid der Duitsche kolonien te goed. Wil het Duitsche ·
Rük werkelük profijtelijke koloniën, verbüt het zich in de gedachte, dat in ri
de koloniën een nieuwe bron van rükdom zou kunnen ontspringen, dan
moet het de noodige koloniën eerst veroveren. Dat de meerderheid, wel-
iswaar niet van de kiezers, maar van de gekozen afgevaardigden, - die
door het parlementaire kretinisme 2) van alle partüen en landen alleen in
aanmerking worden genomen -, de koloniale politiek der Duitsche regeering
goedkeurt, dit lükt het door vloottoerustingen en den Marocco­roes arg- `V
wanend geworden buitenland een nieuwe prikkel te zün voor een intensieve
overzeesche veroveringspolitiek.
En deze slechte indruk wordt nog versterkt door het sabelgerinkel,
waarmee juist het Duitsche Rük het Engelsche voorstel tot vermindering 2.,,
van de krügstoerustingen beantwoordde. Zelfs wanneer aannemen, dat
i dit voorstel niet ernstig gemeend, dat het slechts een valstrik was, dan was
het juist zooveel te onhandiger, het bruusk van de hand te wüzen, want
dit beteekende immers niets anders, dan blindelings in de val te loopen,
die Engeland had opgesteld, om namelük zgn tegenstander de schuld op ’
, den hals te schuiven niet slechts voor zijn eigen militaristische toerustingen,
maar ook voor die van de tegenstanders. Zoo verscheen Duitschland eerst recht
weer als de oorzaak van alle militaire lasten, waaronder Europa neerligt, als
de geesel, die heel Europa bedreigt.
Ook wanneer deze situatie niet tot den oorlog leidt, dan leidt zü toch
1) De voornaamste belanghebbende mogendheden hebben dan ook in dit jaar een ,7
triple-alliantie ot drievoudig verbond gesloten, welks spits tegen Duitschland is gericht: ri
het_z_ijn Frankrijk, Engeland en Spanje. Duitschland is verder door Engeland uit al zijn
posities in het Turksche Rijk zoo goed als verdreven, terwijl het daar nog voor enkele V
jaren een eerste viool speelde. Italië, dat steeds met Oostenrijk tegenstijdige belangen ’
heeft op het Balkan-schiereiland, is niet geneigd Duitschland ook maar eenigszinsin deze
streken bij te staan.
2) Parlementair kretinisme noemde Marx de opvatting, die de normale is bij de
burgerlijke partijen en de domme menigte, doch die ook in de arbeidersbeweging steeds
rondwaart, als zou het Parlement en de parlexnentariers in werkelijkheid de politiek be-
palen, in plaats van, zooals het historisch materialisme ons leert, de reëele klassenver­
houdingen, gelijk de economische omstandigheden die bepalen. *
l
hair ...r ,... ..... - i . · . . ·i