HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 8.10 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

i
- 12 -
Het kapitaal geeft derhalve overal de voorkeur aan een andere wijze
gg van vermeerdering der productiviteit van den arbeid en wel, haar te ver-
E j grooten door
staatshulp voor het kapitaal.
<
Aangezien de kapitalistische klasse over de staatsmacht beschikt,
. j wendt zij deze aan om de volksmassa, die zij eerst als loonarbeiders en con-
sumenten uitbuit, ook nog cijnsbaar te maken
, l
I I
als belastingbetalers.
Büna in alle landen zoekt zü het eigen staatsgebied door tolgrenzen
van het buitenland af te sluiten, tollen, die, zoogenaamd industrie enland-
bouw voor de mededinging van het buitenland moeten beschutten, die echter .
inderdaad niets anders ten doel hebben dan een
kunstmatige verhooging van profüt en grondrente.
W Intusschen vergenoegen de kapitalisten zich niet meer met die soort
L1 staatshulp; zü streven in büna alle groote staten nog er naar, dat de staat
j in overzeesche landen op eigen kosten en gevaar voor hen nieuwe uitbuitings-
l ·_ gebieden zal veroveren en zoo de mogelijkheid tot nieuwe en hooge winsten
voor hen nog zal vergrooten.
=jy Deze politiek echter beteekent niets anders dan de verscherping der
~ tegenstellingen tusschen de staten, de vermeerdering van lasten en gevaren,
die voor de volken daaruit ontstaan - alleen en uitsluitend ter wille van
de kapitaalwinst.
Hoe meer de staten hun gebieden economisch van elkaar afsluiten,
des te sterker ook hun drang, het onvermüdelgke uitbreidingsstreven van
hun industrie en hun kapitaal te bevredigen door vergrooting van het staats-
gebied buiten Europa. Maar de gebieden, die nog niet verdeeld zijn, d. w.z.
die nog zoo goed als weerloos zijn prijsgegeven aan de proiütwoede van het
Europeesche en Amerikaansche kapitaal en nog niet onder opperheerschappij
van een bepaalden kapitalistischen staat zyn gebracht, worden steeds schaar-
._; scher en daarmee groeit het gevaar, dat de Europeesche staten bij hun
koloniaal uitbreidingsstreven elkander op zoodanige wüze in den weg treden,
i ` dat de oorlog onvermüdelijk wordt - hoezeer zij allen den oorlog ook mogen
{ vreezen. ’
jj Want iedere staat weet, welke vreeselüke gevaren hem heden ten
j dage kunnen bedreigen, zoodra hg in een oorlog betrokken wordt; hij weet,
{.2 dat de uitslag van elken oorlog voor het heerschende stelsel een levensvraag,
j: ‘ een kwestie van bestaan ofniet bestaan wordt. Doch, waar de tegenstellingen .
der staten scherp zgn toegespitst, ontstaan maar al te licht situaties, die
V een oorlog ten slotte onvermüdelijk maken. Bü elken weg toch, dien wü
inslaan zonder hem te kennen, is slechts de eerste schrede in onze macht;
de overige worden ons door de verhoudingen opgedrongen.
Ook de Engelschen verlangden niet naar den oorlog met de Boeren en
de Russische regeering niet naar den oorlog met Japan. De oorlog kwam,
omdat men den vüand onderschatte, meende hem in zgn schulp te doen
kunnen kruipen en zich daarbij zelf zoover vooruit waagde, dat terugkeer
. niet meer mogelijk was.
Hoe licht kan nu echter een dergelijke wüze van optreden bg de


El
j
> r " c ‘ `* `"`‘j .. - . r M. i T irl _; .