HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 13

JPEG (Deze pagina), 1.15 MB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

`Z
- H -
burgerlük patriotisme elkaar ontmoetten, zoo is toch in gelijke mate een
andere oorzaak van nationale tegenstellingen, ja oorlogen, steeds meer op gig;
den voorgrond getreden, waarbü het proletarisch patriotismc in de scherpste
tegenstelling tot het burgerlüke treedt. De oorzaak is de
winstbegeerte van het kapitaal,
welke dringt naar bestendige uitbreiding van de markt en het afgezetgebied
voor het kapitaal zelf. Zeker: ook het proletariaat moet streven naar een .
bestendige vermeerdering van de productiviteit van den arbeid, een ver-
meerdering, welke niet mogelük is zonder voortdurende verruiming van de ‘
wereldmarkt. Doch de arbeidersklasse zoekt die verruimingte bereiken door .
i steeds meer alle schuttingen op te ruimen, welke de volken van elkaarscheiden,
` door versterking der banden, die ze vereenigen.
. , In dezen zin treedt het moderne proletariaat op voor den vrijhandel,
of, gelük men nog beter kan zeggen voor
p ' het vrüe verkeer tusschen de volken.
' Vollmar had groot gelük, toen hg in 1898 op den partij dag te Stuttgart,
· de daar ingediende resolutie over de handelspolitiek verbeterde in den zin, .
dat zij niet den vrghandel, maar de verkeersvrijheid eischte. Want de vrij-
· handel beteekent slechts de opruiming der beschermende rechten, het vrije ·
· verkeer echter kan ook nog door andere maatregelen geschaad worden, bv.
door een bepaalde spoorwegpolitiek, door bemoeilijking van immigratie en
’ emigratie en dergelüke.
Dit streven naar volkomen verkeersvrüheid van het proletariaat is
echter van een geheel anderen aard dan de burgerlüke vrghandel, die slechts
in Engeland en Nederland nog politiek invloedrijk is. Het eerste immers
ontspringt uit het bewustzün der internationale solidariteit; het tweede
i ‘ echter berustte in het land van zijn oorsprong, in Engeland, het eenige
groote land, waar het onder de industrieele kapitalisten ingang vond, op
een internationale belangentegenstelling. De vrühandel wilde niet het middel
zijn om de productiviteit van den arbeid overal tot den hoogsten graad op
te voeren, doch het middel om de industrieele ontwikkeling der landbouw- .,`‘
. staten te verhinderen, deze van de Engelsche industrie afhankelük te maken.
' Niet internationale solidariteit, maar het geloof aan de onoverwinnelijke
overmacht der Engelsche industrie schiep de vrijhandelsideeen der Engelsche
industrieele kapitalisten. {
Het proletarische streven naar verkeersvrijheid berust op een geheel
“> andere basis en heeft een geheel andere richting, dan de vrijhandelarij der
A Manchesterschool. Het werd eerst krachtig door het bankroet van den vrij-
handel en zijn illusies, sinds het bleek, dat, zooals vooral Duitschland. maar
X, ook Zwitserland en Belgie b.v. bewezen, de vrühandel voor industrieel nog
t achterstaande staten volstrekt niet noodzakelijk de nederlaag tegenover fr,
' landen van hoogere industrieele ontwikkeling beteekent en dat de bescher-
mende rechten, gelgk Frankrük bewüst, volstrekt niet een snellere indus­
trieele ontwikkeling behoeven ten gevolge te hebben. é; .
Van de verkeersvrüheid als een middel tot verruiming van de wereld- ii?
markt wil echter de kapitalistische klasse niets weten. Want door deze A
methode wordt wel de productiviteit van den arbeid vermeerderd, doch ten
gunste van den welstand en de beschaving der groote massa en niet ten
gunste van de kapitaalwinst. De winst is echter de afgod van het kapitaal,
de Moloch, wien het alles opoiïert, ook den welstand en de beschaving van
het eigen volk.