HomeVaderlandsliefde en sociaal-democratiePagina 12

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 24.53 MB

­­ 10 -
[.
en ook in 1870, toen het staande leger van het Fransche keizerrük smadelük
was verslagen, toen de volkswapening der Republiek lotterlük werd opge-
drongen, toen büna alleen snol bij elkaar gerakelde recruten tegen den in­
ll dringer in het veld konden worden gebracht, toen het in de werkelijkheid
,3 slechts een geheel ongeoefende volksweer (militie) was, die den oorlog
ë maanden lang voortzette, terwül het staande leger binnen weinige weken
j was opgelost, zelfs toen deed de burgerlüke regeering der Republiek alles
i ï om het meest geestdriftige en intelligente deel dor weerbare bevolking, de
j nationale garde van het revolutionnaire Parüs, zoo min mogelijk gebruik te
1 te doen maken van de wapens en verlamde zg zoo een waardevol deel der
; j volksweer, gelük zij de bewapening van het volk en zijn weerbaarmaking
M slechts onvolledig tot stand bracht.
Mogen ook de kosten der landsverdediging daardoor stijgen tot in ’t ­
oneindige, moge de kracht der landsverdediging daardoor ernstig worden
geschaad - dit maakt niets uit: de bourgeoisie doet alles om het volk Q x
weerloos te houden, de weerbaarheid te beperken tot het in de kazerne van =
het volk afgesloten leger en dit laatste zoo groot mogelük te maken.
y lntusschen verdwijnt steeds meer de waarschünlijkheid, dat het bur-
F. gerlijke en het proletarische patriotisme ooit nogmaals zich zouden ver- '
‘ eenigen tot verdediging van de vrüheid van het eigen volk. De uit oorzaken ·
’ der binnenlandsche politiek ontspringende tegenstellingen tusschen de heer-
. schende klassen der verschillende staten van Europa slijten zienderoogen ·
jj af en zijn nergens meer zoo scherp, dat zij een oorlog veroorzaken of ook ·
f maar heftiger zouden kunnen maken. De Fransche Republiek bracht niet,
‘ wat velen nog in 1870 van haar verwachten konden: zg behield alle onder- ’
1 drukkingsmiddelen van het Keizerrük, werd een keizerrijk zonder keizer
. 1 en wist zich met alle monarchieen op den besten voet te stellen. Immers
` = is zij zelfs in het nauwste verbond met den Russischen Tsaar getreden en
i heeft het Russische absolutisme door haar milliarden in ’tleven gehouden
tot de Revolutie uitbrak. i `
Aan den anderen kant heeft ook Rusland zelf sinds het uitbreken
der Revolutie opgehouden een gevaar te zijn voor de vrüheid van het Westen.
Voor langen tyd is het Czarenrü k militair totaal verlamd en, wil het weer krij gs
vaardig worden, dan is dit slechts mogelük door het invoeren van politieke in-
stellingen, welke de Russische vrü heid ten minste gelü k stellen aan de Duitsche. .
Onder deze omstandigheden is een oorlog tot verdediging van de '
vrijheid des volks, waarbij burgerlü k en proletarisch patriotisme samen zouden
J kunnen gaan, nergens meer te verwachten. Zulk een oorlog tot verweer
, -f'· _ tegen een de vrijheid bedreigenden inval zou eerst weer mogelijk worden
als gevolg van een proletarische revolutie in een land, dat grenst aan staten ii
, 1 met sterke kapitalistische regeeringen. Maar in zulk geval zouden burgerlük A
gj en proletarisch patriotisme niet meer samen gaan, doch het laatste alleen zou `
op moeten treden voor de verdediging des lands, het eerste echter zou het
_ land verraden. 1
Tusschen burgerlük en proletarisch patriotisme bestaat heden ten '
dage minder overeenkomst dan ooit. Scherper dan ooit staan zij tegenover
elkander.
Ejï
1 1 1.
l‘_:_‘
Wanneer ook al, naarmate de revolutionnaire zin bij de bourgeoisi
verdween, de omstandigheden zeldzamer werden, waarbü proletarisch e
I
- · · ~ Y *""¥il°r §