HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 9

JPEG (Deze pagina), 695.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

l
7
Hij echter, die moedig, op Hooger Hand vertrouwende,
‘ het tweede pad inslaat, als een kundig arts de kwaal in haar
oorzaken bestrijdende, geeft acute srnarten, maar behandelt
daarentegen den zieke grondig en doet hem weldra, met Gods
zegen, zijn volle krachten herwinnen.
Door de ervaring geleid, zal, hoop ik, het gezond verstand
der Afrikaners hen spoedig den oogenschgnlijk moeilijken,
engen weg, die tot de overwinning voert, doen verkiezen boven
` het schijnbaar gemakkelijke en breede pad des verderfs.
De Boerenbeschermvereeniging en haar leiders met hun
voornaamste nieuwsbladen en geestverwanten, volgen maar
al te zeer de eerste, mijns inziens, ziekelijke en weifelende
fi! politiek.
In den Afrikaner-bond en zijn oprichters met hun hoofdorgaan,
{ de brave Afrikaansche Patriot, en zijn dappere medestrijders,
bewonder ik daarentegen de belichaming van de gezonde
beginselen eener nationale Zuid-Afrikaansehe staatkunde.
Vroeg of laat moeten die dan ook voeren tot het gewenschte
doel: de afvverping van het Britsche gezag en de vestiging van
een eenige groote Zuid-Afrikaansehe Republiek of wel tot
stichting van een Confederatie dor verschillende Staten van
Zuid-Afrika.
Maar om die grootsehe taak, onder Hooger leiding, met succes
te kunnen volbrengen, zal, zooals gezegd, een hardnekkigen
en bloedigen oorlog met Groot­Britannie moeten gestreden
r worden.
Nu mag men in een worsteling voor vaderland, voor vrijheid
, en voor recht veilig op den steun eener Hoogere Macht
vertrouwen, maar dan ook alleen in waarheid, wanneer de
mensch van zgn kant daarvoor zijn leven en aardsche bezit-
` tingen veil heeft, wanneer hü geen middel verwaarloost om
zijnerzü ds den goeden uitslag dier altüdhachelij ke ondernemingen
te verzekeren.
_) ,,Help u zelf en God zal u helpen" is het goede beginsel

· 1