HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 8

JPEG (Deze pagina), 684.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB


o __ï,,
volk wist welke gruwelen er in zijn naam gepleegd worden, ,
het zich tegen een dergelüke snoode staatkunde met veront- ‘
waardiging zou verzetten.
Lldele hoop! De groote meerderheid der Engelschen, door
ziekelijke pliilanthropie of eigenbelang gedreven, vertrouwende
op de eenzijdige en leugenachtige berichten liarer staats-
inannen, koloniale ambtenaren, zendelingen en avonturiers,
zal of liever wil niet beter ingelicht worden. Men denke
slechts aan het lot dat de motie RtJr.Ai~ms, tijdens den Trans- ‘
vaalschen oorlog, in het Britsche Parlement ten deel viel!
Het Engelsche volk maakte zich door zijn buitenlandsche
staatkunde dan ook algemeen den bijnaam van het ,,trouvvelooze
en periide Albion" ten volle vvaardig". *Y
Zuid-Afrika heeft dus te kiezen tusschen:
1‘l. Stille berusting in de Britsche overheersching en als {
gevolg daarvan, de onophoudelgke katferoorlogen; of
20. De afwerping van het vreemde juk, gevolgd door een
bloedigen vrüheidsoorlog tegen Groot-Britannie.
De eerste staatkunde, een waren Sisyphus-arbeid, belet
de vermeerdering, belemmert de ontwikkeling en vernietigt
de welvaart der bevolking.
De tweede vergt oogenblikkelüke en zvvare offers, maar
na eenige jaren hardnekkig strüdens, zal de vrijheid en het
recht, met Gods hulp, zegevieren en Zuid­Afrika, als een
feniks uit zijn asch herrigzende, een groote, machtige
Republiek vormen van de Kaap de Goede Hoop tot aan de w
Zambesi.
Dit land als een kranke beschouvvende, is de staatsman, ·
die den eersten vveg bevvandelt, gelgk aan den zachten genees-
heer, vvelke stinkende en vuile wonden maakt. Hij tast alleen `
de gevolgen der ziekte aan, veroorzaakt zoodoende een chronisch
lgden, geeft door herhaalde aderlatingen aanleiding tot bloed-
armoede en zou wellicht den dood van den patient kunnen
teweegbrengen. _,