HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 7

JPEG (Deze pagina), 607.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

~‘ Aan de leiders van dan Afrikauer-Bund.
EEN ZUlD­AFRlKAANSCHE ZEEMACHT.
,,Car la lutte Nest la viel"
Ieder die de vroegere en tegenwoordige toestanden van
_· Zuid-Afrika belangstellend gadeslaat en vvien het, alle
optimisme of pessimisme ter zijde stellend, ernstig om
de vvaarheid en de vverkelükheid te doen is, zal erkennen
dat, hetzij dan eenige jaren vroeger, hetzü dan eenige jaren
later, de tgd eindelijk aanbreken moet, waarin de vaderlands-
lievende Afrikaner zich verplicht ziet, met de wapens in de
vuist, de Engelsche heerschappij te bestrüden en het ondra-
gelüke Britsche juk met geweld afte werpen. De hoofdoorzaak
van die toekomstige bloedige worsteling zie ik in de tradi­
tioneele Britsche naturellen-politiek, welke altijd de strekking
had en hebben zal om het zwarte ras tegen het blanke op
Q te ruien, waardoor men hoopt het laatste zgn bloed en zijn
krachten voortdurend te zien verspillen in uitputtende kaffer-
R oorlogen en het zoodoende steeds als een machtelooze en
gemakkelijke prooi van zün vreemde overheersclring denkt
te kunnen behouden.
" Reeds sedert het begin dezer eeuvv vleit de trouvvliartige
en, naar mij voorkomt, ietwat optimistische Afrikaner, blükens
de algemeen aangenomen leuze van President Baarn: ,,Alles
A zal recht komen," zich met de gedachte dat, als het Britsche
l