HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 24

JPEG (Deze pagina), 683.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

22
_ I-Iiermede heb ik in grove trekken aangewezen hoe een
` gedeelte van of geheel Zuid-Afrika, in den strijd voor zijn jj
onafhankelijkheid, den oorlog ter zee, met het grootste effect,
krachtig zou kunnen benuttigen.
Dragen deze denkbeelden de goedkeuring der Regeering en i
voornaamste patriotten weg, vinden zg een gunstig onthaal,
dan zou ik de plannen nader in bgzonderhedenkunnen uitwerken.
Zeeman zijnde, maakte ik het zeewezen tot een onderwerp
van speciale studie. =
De vroeger gezonden brochures en nevensgaande stukken,
van welke ik, als alleen voor de leiders bestemd, stipte
geheirnliouding verzoek, zullen doen zien, dat ik op hetzelfde
terrein in Nederland reeds werkzaam was. .
Ik heb Zuid-Afrika lief als een tweede Vaderland en de
Hollandsche Afrikaners als onze naaste taal- en stamverwanten.
Ik ben dus, zoowel als voor de Noord- en Zuid-Nederlanders,
bereid `mijn leven te offeren voor hun vrgheid en onaf-
hankelijkheid.
Ik zou 'mg zelf aanbieden als admiraal en een beter ver-
trouwd vriend ware moeilijk te vinden. Maar wanneer geen
noedzakelijker plichten mij hier houden, wat zeer onwaar-
schijnlgk is, dan hoop ik bn de afwerping van het vreemde
juk, in den strijd tegen de Britsche overheersching, aan de
zijde van het Afrikaansche volk op Afrikaanschen bodem, aan
die groote worsteling te komen deelnemen, vooral wanneer
het mij, zooals ik hoop en verwacht, door tgdige berichten, I
mogelijk gemaakt wordt vóór het uitbreken der vijandelijk-
heden in uw midden te zijn.
Dit voornemen sluit het aankoopen, wapenen en bemannen
der schepen, het organiseeren en besturen der Zuid-Afrikaansche
zeemacht in Europa of Amerika uit.
I Maar ik kan en wil in tijd van vrede de zaak voorbereiden
en misschien de geschikte mannen vinden, die genegen zijn
de plannen ter juister tijd behoorlgk uit te voeren.
{I