HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 23

JPEG (Deze pagina), 727.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

V
21
en een paniek op het lijf te jagen. Daarvoor is een door en
E door vertrouwd deskundige noodig. Maar ook de officieren
moeten hun aanstellingen van de Regeering ontvangen.
Deze kunnen van te voren voor de verschillende rangen,
" naar de bestaande Hollandsche modellen, in Zuid·Afrika
gereed gemaakt, door het hoofd van den staat geteekend
en daarna verzonden worden aan den beproefden vriend in
Nederland, waar zg blüven berusten tot de Regeering per
“ overeengekomen telegram tot aankoopen, wapenen en be-
mannen der schepen last geeft. De vertrouwde deskundige
zou daarvoor zelf als admiraal der vloot moeten optreden
en de in blanco geteekende aanstellingen van commandanten
· en verdere officieren, na daartoe geschikte mannen gevonden
te hebben, met hun namen dienen in te vullen.
Om de lmioisers met voordeel te kunnen gebruiken, moeten
alle bodems op zich zelf in de verschillende wateren ageeren,
ten einde door het prijsmaken of vernielen der Britsche
koopvaardijvloot, ’s vijands handel en scheepvaart zooveel
mogelijk afbreuk toe te brengen.
De admiraal is bijgevolg op zee onnoodig, daar de kapitein
van ieder schip, behalve in een eskader vereenigd, de hoogste
autoriteit aan boord uitmaakt. Hij vertegenwoordigt alzoo
de Zuid-Arikaansche Regeering als opperbevelhebber der zee-
macht, geeft orders en instructien aan de verschillende
scheepscommandanten, wijst hen de fstreken aan waar zg
, kruisen moeten, benoemt en ontslaat de verschillende ofücieren,
bepaalt de uniformen, organiseert de dienst, draagt zorg voor
de betaling der soldüen, verricht kortom al datgene wat voor
het slagen der onderneming noodig bevonden wordt, daarbn
zich echter steeds op het standpunt plaatsende van nooit of
nimmer tot eenige gegronde of billijke klachten aanleiding
te geven, dat de wijze van oorlogvoeren strgdig zoude zijn
met die welke bg de beschaafde en christelüke volken, als
volmaakt wettig en geoorloofd, is aangenomen.