HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 22

JPEG (Deze pagina), 717.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

20
kundige in Nederland, waar zij onder strikte geheimhouding
blijven berusten tot tüd en wüle uit Zuid­Afrika, per vooraf gr
overeengekomen telegram, machtiging tot het uitreiken ver-
leend wordt.
Het uitrusten van kruisers door Zuid-Afrika zelf in een ’·
algemeenen oorlog tegen Grootläritannie, gesteld dat de
leening slaagt, waaraan ik niet den minsten twijfel koester,
brengt meerdere werkzaamheden mee.
Engeland toch zou onmiddelligk beginnen met de vüandelijke "
havens te blokkeeren om de toezending van hulptroepen,
wapens, krijgs­ en mondbehoeften door de met Zuid-Afrika
sympathiseerende landen te beletten. Maar wegens de groote
uitgestrektheid der zeekust kan men nimmer den toevoer ·
geheel afsnüden.
De blokkade zou dus steeds met goed gevolg door snelle .
stoomers, met alles waaraan uw land behoefte heeftbeladen,
verbroken kunnen worden.
Teneinde echter alle mogelüke voorzorgenin acht te nemen,
daarbü zoo min doenlijk aan het geluk en het toeval over-
latende, zou Zuid­Afrika zelf, door eigen middelen, in al het
noodige aan wapens, vernielingswerktuigen, krUgs­ en mond-
behoeften moeten kunnen voorzien, waartoe dan ook de
oprichting der gesehutgieterij, wapen- dynamiet- en kruit-
fabrieken, waarover ik reeds sprak, zou dienen.
Daar hiermede nu steeds eenigen tüd gemoeid is, zoo
ware het raadzaam alvast in vredestüd den vereisehten ,
voorraad van kanonnen, wapens, kruit, dynamiet, torpedo’s,
vuurpülen, granaten, patronen, kogels, desgewenseht zelfs
den noodigen leeftoeht, op te doen en, gelijk de anderelanden,
in arsenalen en magazijnen te bewaren. Met de kruisers
zou dit moeilüker gaan. ZQ moeten in Europa en Amerika
kort voor of tüdens het uitbreken der vuandelgkheden worden
aangekocht om, geheimzinnig en plotseling, op alle zeeën
tegelijk verschünende, de Britten door felle slagen te verrassen