HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 21

JPEG (Deze pagina), 733.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

19
niet toestemmen, waarop de Republiek zich geheel van de ouder- ·
l handelingen terugtrok en de ratificatie der Declaratie weigerde.
Niettegenstaande Groot-Britannie, als de grootste zeevarende
en haudeldrijvende mogendheid en bügevolg ook de gemak-
kelükst en zwaarst kwetsbare op dit gebied, zich door de
vier bepalingen op onevenredige wüze boven de andere be-
voordeeld zag, werd de Declaratie - haast onbegrgpelük! -
door al de zeevarende volken, met uitzondering van de
° Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Spanje, aangenomen
en maken haar bepalingen dus voor de dwazen, die ze na-
komen, deel uit van het vigeerende oorlogsrecht ter zee.
Doch hoe men hierover ook denken moge, zeker kunnen
` zij nooit verplichtend geacht worden voor Zuid-Afrika. als
niet `behoorende tot de onderteekenaars der Parijzer Declaratie,
v terwgl het met het voorbeeld der Vereenigde Staten voor
oogen, onzinnig ware te beweren, dat zij gebiedend zijn voor
een beschaafde wuze van oorlog voeren, waarop men, naar
mijn eigen ervaring, in Zuid-Afrika zulk een hoogen prijs
stelt. Trouwens het geheele feilelzy/ve oorlogsrecht zou men
veeleer samen kunnen vatten in de woorden van den Duit-
schen Strateeg, Veldmaarschalk vou Monriïn: Ieclerfllnlc mem
doel in den oorlog alles zoal hij noodig oordeelt.
Het gebruik maken van kapers in de worsteling voor zijn
goed recht, bevat dus niets wat strüdig is met de voorschrif-
ten en beginselen der menschelijkheid en levert in dit opzicht
·¤ dan ook niet de minste reden voor gemoedsbezwaren op.
Voor het uitrusten en bemannen der ZüCllJ€?`8ClZ€[)8l’l reken ik
hoofdzakelijk op de Hollanders en Noord-Amerikanen, welke
beide volken steeds getoond hebben, zoo niet altgd in macht,
dan toch in clclpperlzeitl eu lezmole, volmaakt tegen de Britten
ter zee te zijn opgewassen.
Het gebruik maken van dit middel eiseht bijgevolg van de
Transvaalsche Regeering alleen maar het uitschrijven en
opzenden der kaperbrieven aan een ten volle vertrouwd des·