HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 20

JPEG (Deze pagina), 676.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

18
De zwakkeren worden, zoo mogelük, gedwongen ze volgens
i de letter te eerbiedigen, terwijl de krachtigen, steunende op ï
de macht van het geweld, dit dan alleen doen wanneer hun
eigenbelang zulks niedebrengt. Men denke hier vooral aan
de handelingen der Engelschen tijdens den Transvaalschen
oorlog en bij de interventie in Egypte! 1)
Zoo werden bg de Declaratie van Parijs in 1856, de vol-
gende bepalingen voor het oorlogsrecht ter zee vastgesteld:
10. De kaapvaart is en blgft afgeschaft. ’
20. De neutrale vlag dekt de vijandelijke goederen met
uitzondering van oorlogscontrabande.
30. Neutrale goederen, oorlogscontrabande uitgezonderd,
mogen niet prgsgemaakt worden onder vijandelijke vlag. ‘
· $0. Blokkade om bindend te zgn, moet effectief wezen,
dat wil zeggen: gehandhaafd worden door een macht in r
werkelijkheid voldoende om de gemeenschap met de vgan-
delijke kust te beletten.
De Vereenigde Staten van Noord­Amerika, begrüpende dat
de rage beteekenis van het woord ocrlcgscomtrcrbamle den
machtigen en slechtgezinden -­ men had hierbij voornamelijk
Groot Britannie op het eog ­- allerlei gelegenheden aanbiedt
om door de zcürle mazen van dit net heen te kruipen en dus
eindelooze nadeelen voor hen, die ze eerZ@`7c toepassen, kunnen
medebrengen, wenschten de duidelüke en strikte clausule
aangenomen te zien: ,,Geen particulieren eigendom en parti-
culiere schepen, zeZ;i< onder ryrmdely/ce dag, mogen prijs ge- ·¤
maakt worden".
Hierin wilden de Europeesche grootmachten, vooral Enge-
land, om licht verklaarbare redenen - afsnijding van de
gelegenheid om de bepalingen ter zijner tüd te ontduiken -
Zie: J. snvixocn knlxv, Spoiling the Egyptians. A tale of shame, told from
the Blue Books. London 1882.
Men denke slechts aan de inenschlievendhuid dcr edele Britten in den
tcgenwoordigen oorlog, vooral bij Elandslaagtel Januari 1900.