HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 19

JPEG (Deze pagina), 706.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

, 17
W Als bewijs hoe ontzaclrelijk die verliezen kunnen oploopen, .
i dient dat de Duitschers de schade door de Fransche zee-
macht aan hun handel toegebracht, zonder nog de buit
gemaakte schepen mee te rekenen, zoolang de laatste Fransen
` Duitsche oorlog geduurd heeft, op een derde millioeii frames
per dag begrootten.
Nu werd er om later te melden redenen in dezen oorlog
aan vveerszüden zelfs geen gebruik gemaakt van de kaapvaart
‘” De Duitsche liandelsvloot meet tegenwoordig 1.344.912
registertons, terwijl de tonnenmaat der Britsche 10 672.421
registertons bedraagt. De eerste is dus ongeveer achtmaal
kleiner dan de laatste en toch stegen de verliezen van den
‘ Duitsehen handel, de opgebrachte schepen niet eens in aan-
merking genomen, zooals gezegd, in den oorlog tot het
i enorme cgfer van een derde millioen francs per dag. Hoe
ontzettend zouden de nadeelen voor Groot-Brittannie dan niet
worden wanneer talrüke Zuid-Afrikaansche lmmisers en lwpers
of zelfs de laatste maar alleen, zgn handel en scheepvaart
op alle zeeen onveilig maakten? 1)
De reden waarom noch Frankrijk noch Duitsehland de
toevlucht namen tot de kaapvaart ligt in liet zoogenaamde
moderne oorlogsrecht ter zee.
Hierin werden, evenals voor het beweerde oorlogsrecht
te land, in de laatste jaren op verschillende congressen ver-
anderingen voorgesteld en - onnoozel genoeg! - ook door
rs de kleinere staten aangenomen, die hoofdzakelijk strekken,
onder het mom der humaniteit, om de groote natien nog
machtiger, de kleine daarentegen nog zwakker te maken.
D x) Men schat de jaarlijksclrc waarde van den Britsclren zeehandel op Si>0.0<`i0.0U¢¤
pnd. st., terwijl de waarde der Britsclie koopvaardijscliepen. die te allen tijde
op zee rondzwerven, ruim 100.000.UUO pnd. st. bedraagt.
En dit alles is bijna zonder bescherming, vooral bij het uitbreken van een
oorlog, aan de genade van een energieken vijand overgeleverd!
Zie Captain 1. e. R. eotoms F. R. G. S., F. S. S.: Naval intelligence and pro-
, tection of commerce in war. London 1381.