HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 18

JPEG (Deze pagina), 730.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

16 .
_ die omstandigheden, wegens vermoedelijk gebrek aan financieele ,
hulpmiddelen, hoogst bezvvaarlük. i
De Regeering zal dan echter haar toevlucht kunnen nemen tot
het uitreiken van lcapcrbrieveïz, dat eveneens in een algemeenen
oorlog van Zuid-Afrika tegen Groot-Britannie en wel gepaard `
met het uitrusten van oorlogskruisers dient plaats te hebben.
De kaperbrieven worden naar de oude modellen geheel en
al door het Gouvernement der Zuid­Ar"rikaansehe Republiek
gereed gemaakt, daarna gezonden aan een ten volle vertrou­ E
wenswaardig deskundige in Holland, bijvoorbeeld, die ze in
bewaring houdt en op ontvangst van een daartoe vooraf
overeengekomen telegram van het nationaal bevvind, alleen
aan zulke personen uitreikt, welke bn hun aanvrage dit `
‘ vertrouwen verdienen en ,,bona lide" in staat geacht mogen
worden de voorgenomen plannen te kunnen uitvoeren. Het i
uitvaardigen van zulke kaperbrieven kost het Land niets.
De gelden voor het uitrusten en bemannen der schepen zijn
geheel ten laste der ondernemers, terwijl, als een gevolg van
dien, de gemaakte prüzen eveneens geheel ten hunnen voordeele
komen. Zoo ook is het uitsluitend aan hen overgelaten de equi-
pages voor hun kapers samentestellen en met onderling goed
vinden de soldüen en verdeeling van den oorlogsbuit te regelen.
Het voordeel van den staat, die de kaperbrieven uitreikt,
is hierin gelegen, dat de vüandelijke handel en scheepvaart
door de kapers zeer bemoeilijkt, zoo niet grootendeels vernietigd
worden, daar de onveiligheid Waarin zij steeds verkeeren "
aanleiding geeft, dat assuradeuren geen ladingen of bodems
verzekeren willen dan tegen zeer hooge premien, Waardoor
men den vijand de concurrentie met neutrale en bevriende
vlaggen zoo goed als onmogelük maakt. Op deze Wijze wordt ,
Groot~Britannie in zijn vvereldverkeer getroffen, hetgeen een
der krachtigste middelen oplevert om het groote stoffelijke
verliezen toe te brengen en zoodoende tot de erkenning van
de onafliankelijkheid te dvvingen. .