HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 17

JPEG (Deze pagina), 695.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

1
i
, 15
van zün handel en scheepvaart, (;lroot-l·3ritannie`s meest i
L gevoelige en kwetsbaarste plek, den vijand in de hartader .
moeten aantasten.
Dit kan op tweeerlei wüze plaats hebben:
l` Eerstens: Door het uitrusten van vlugge igmisers, die
zich op alle zeeën van de Britsehe koopvaarders meester
maken, ze met de lading als prijzen in onzijdige havens op-
- brengen, ten voordeele van ’s Lands kas en van de bemanning
* verkoopen, of zoo dit onraadzaam schijnt, met lading en al
vernielen: verbranden of doen zinken.
Het spreekt van zelf dat het aankoopen, uitrusten en
bemannen van dergelijke oorlogssehepen belangrijke sommen
" eischt, die eehter, bn een algemeenen opstand tegen Enge-
land, gemakkelük door middel eener buitenlandsehe leening,
g zoo een nationale bezwaren mocht opleveren, gevonden zullen
worden, daar de uitslag der worsteling, bij inspanning aller
krachten en het brengen der noodige offers, ieder deskundige
niet twijfelachtig kan toesehünen.
Voor het geval dat de oorlog, zooals meest waarschünlijk
is, zich in de eerste tijden tot een der staten, de Transvaal
bijvoorbeeld, bepaalt, zal het, vooral in den beginne, moeilijk
gaan een groote leening op de lüuropeesche ofAmerikaansehe
geldmarkt te plaatsen.
Toont men zieh alleen tegen Groot-Britannie staande te
kunnen houden, waarvan ik, met den ernstigen wil en alle
rb mogelnke voorzorgen tijdig genomen, innig overtuigd ben, of
wel worden de andere staten achtereenvolgens of tegelijk in
den strüd betrokken, dat mij evenmin twijfelaehtig voorkomt,
dan verandert alles weer ten goede en zullen de gelden weldra
X ruimschoots toestroomen.
'llweedensx Nemen wg den meest ongunstigen toestand
aan, die denkbaar is, namelijk: dat de Transvaal alleen,
althans in de eerste tijden, den Engelsehe troepen het hoofd
, moet bieden. Het uitzenden va.n oorZo_qs7:;rnisers wordt in
` ,