HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 16

JPEG (Deze pagina), 681.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

N ?)? )
14, I
toch altijd door zijn lroogen leeftijd ee11 man van den dag
" en iedere verandering komt steeds ten nadeele der Afrikaners. E
Wanneer hg aftreedt of sterft, doch stellig zoo de conserva-
tieven het bewind in handen krijgen, zal men hen de duim-
selrroeven aanzetten en aan de bepalingen van welk verdrag i`
ook, de eenzijdigst mogelijke en meest vernederende uitleg-
ging geven.
Aan de eene zijde dus een onhoudbaren toestand, die het -
land ruineeren zal; aan de andere onwil om de Conventie ë
te wijzigen of wel voortdurende inbreuken op het Traetaat
van Zand-rivier, zooals Groot-Britannie dit gewoon is, en de
meest onbillgke uitvoering ir1 het verschiet!
Wat kan er anders uit voortspruiten dan een zeer gespannen "
verhouding, die toeneemt tot de vijandelijklreden op nieuw
uitbreken ? =;
Heeft zulks plaats dan mag geen middel onaangewend
blijven onr de overige staten van Zuid­Afrika in den oorlog
tegen Engeland te vereenigen.
Men client dan overal aanralteml tehandelen,ltraclzttge slagen
tee te brengen, en, door stoute, snelle bezeegtngen, stelt rrneester
te maken ran Natal, dat, als een Kroonleelonte en doortocht
rerleenencle aan ele myanclely/ce troepen, ntrnmer oneycltg
kan syn.
Hoe stoutrnoediger en doortastender men optreedt, hoe
spoediger de andere staten meegesleept zullen worden. Men
moet den oorlog op de kraehtigst mogelüke wijze voeren en 4
tot zijn primitief beginsel terugbrengen, waarvan - jammer
genoeg! ­­ veel te dikwijls wordt afgeweken, narnelgk: de
tegenpartü door alle middelen, infamie en noodelooze wreed-
heid alleen uitgezonderd, met geweld dwingen om toe te geven, K
in het onderhavige geval : een geheel onafhankelijk Zuid-Afrika
te erkennen en te eerbiedigen.
Het toebrengen van materieele schade is daartoe een der
lrnaehtigste lrefboomen en zal rnen dus door het vernietigen ,
` ,