HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 14

JPEG (Deze pagina), 694.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

1 12 1

vijand schrik, ontzag e11 vvznitrouvven 111 eigen wapengeluk
‘ 111 te boezenien.
Zij verhoogen de zedelgke krztelit van den patriot, slepe11
do Weifelaars niede, verlzunnieii e11 ontzenuvven tegelgkertijd 1
de11 tegenstander! «
Over het krijgvoeren te lande zal ik thans niet uitvveiden,
inner mij bepalen t0t een element, dat krachtig mede Werken {
kan om aan Zuid·Ai`r1ka de zegepraal te verschaiïen: de eorlog 1
ter ecc. Het ligt geheel @11 nl in de natuurlijke orde der
dingen, dat Zuid­Afrika eenniaal als een groote zeemogend- ·.
heid zul optreden. Met het oog hierop Were het xvensclielijk, l
dat nu reeds eenige Holla11dsch­Afrikztsnische knapen hun op- {
leiding als aznistazinde Z€GOfflClG1`€l1 in Nederland e11 bij de Neder-
landsche 1112`Ll`1l1G genoten, teneinde later de Etats-n1ajo1‘ der Zuid-
Afrikaansolie vloot uit ’s Lands zonen te kunnen samenstellen. ,
Een oorlog gedurende enkele jaren tegen E11geland,zou j
den kern kunnen vormen van de toekomstige Zuid-Afri
kaznisclie zeeinnelit, en dat wel onverschillig of aan dien
strijd deelnemen slechts een of meerdere of alle staten van E
Zuid-Afrika. Het beginsel geldt voor ieder afzonderlük, zoowel I
als voor eenigen of ellen te zamen.
llet spreekt echter van zelf dat het aankoopen en uitrusten ?
eener oorlogsvloot des te gernakkelgker zal vallen naariiiate
zich meer, zoo mogelijk alle deele11 deslnnds in devvorsteling
aarieeiieluiten. 1
Nu ken ik mij moeilgk voorstellen, dat er in oe11 dier staten La
of kolonien langdurige vijandelijklieden plaats hebben tusschen _
de Ho1lnndsc11e Afrikaners e11 Groot-Britannie, Waariii, dear
de eerstgenoeniden de groote ineerderlieid der blanke bevol-
king uitinaken, bovendien door de bztnden des bloeds en der
SJCZ`l11lV€l`\'ätl11SC1l2l,jU nauw arm elkander verbonden zijn, niet *1
l2tllg`ZiLlIlCl`llilll(1 geheel Zuid-Afrika betrokken wordt. Slechts
gaarideweg (‘<‘llt(`¢l` en inissehien ondanks de verscliillende l
l'€§.{`<‘<‘l`1ll§tàlll al