HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 13

JPEG (Deze pagina), 702.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

vg, 11
hebben, bereid zijn goed en bloed voor hun zelfstandig volks-
I bestaan op het spel te zetten en daarbü alle middelen aan-
grgpen om het succes te verzekeren.
Ik spreek hier nog niet eens van de Engelsche Afrikaners
‘ en overige gevestigde blanke bevolking, welke echter, evenals
bg de barensweeen der Vereenigde Staten van Noord­A.merika,
na eenigen tüd, door eigenbleang en de kracht der omstan-
digheden, als van zelf gedwongen zullen worden zich bi_j de
A patriotten aan te sluiten.
Want dan is er geen sprake van ondergeschikte grieven,
maar geldt het de alles beslissende vraag - rZeZ«#ve¢zskzecsiie
voor Z«z¢·i<Z-Afriiccw - of het zwcmfe ras, gesteund door de
/" ziekelijke philanthropie en misdadige zelfzucht van Groot-
Britannie, over het blcmke heerschen, dan wel, zooals dit
5 behoort, aan hetzclve onderworpen zal zijn.
De geschiedenis van alle landen leert ons, dat bij iederen
onafhankelijkheidsoorlog, zh die den strüd aanvangen de
zwaarste taak op zich nemen. Behalen zij de overwinning
op den vijand of zelfs maar wanneer het hun gelukt, met
hoeveel moeite ook, zich staande te houden, dan mag men i
hem geslaagd noemen. l
De vlottende en minder goed gezinde bevolking, in dezen
de Britsehe fortuinzoekers en Engelsche Afrikaners, wachten
af naar welken kant de schaal overslaat om zich daarna bij
de sterkste partg te voegen. t
+ Daarom eischt zulk een worsteling de duehtigste voor-
bereiding en het nemen van alle voorzorgen, die strekken
· kunnen om den goeden uitslag te waarborgen.
Beslissende overwinningen, schitterende wapenfeiten en j
A groote materieele schade aan den tegenstander toegebracht,
werken vooral in den beginne, bij het uitbreken der vgande- .
lgkheden, het kraclitigst mede om de goedgezinden in geest-
drift te doen ontvlammen, de lauwen en vreesachtigen aan
,_ te moedigen, de slechtgezinden in bedwang te houden, den ,
l
l
i`