HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 12

JPEG (Deze pagina), 710.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

JO gy,
heid eischt niet minder haar voorl>ereidingsmaatregelen. En
moge het nu al gelukken haar door allerlei kunst- en vlieg- I
werk eenige jaren te verschuiven, voor Zuid-Afrika met zijn
door Engeland bestuurde naturellen-politiek, blijft ook in ge-
wone tüden de oude Latijnsche spreuk gelden: ,,Si vis pacem, `
para bellum." - Wanneer gij den vrede wenscht, weest dan
steeds ten strgde gereed!
Met de oprichting eener groote kruitfabriek werd in den
Transvaal reeds begonnen. Het is noodzakelijk daaraan de "
vervaardiging van dynamiet en andere ontplofbare zelfstan-
digheden, zeomede van torpedo’s, vuurpijlen, granaten, patronen,
kogels en slaghoedjes te verbinden om voor munitie en ver-
dere vernielingsrniddelen geheel onafhankelijk van het buiten- *'
land te zijn.
De Transvaal bezit ijzer en steenkool in reusachtige massa’s, r
zoodat de stichting eener geschutgieterij, eener groote wapen-
en geweerfabriek waarmede tevens het maken en herstellen
van allerlei soorten van landbouw- en nijverheidswerktuigen
gepaard kan gaan, slechts geringe bezwaren zal opleveren.
Deze verschillende krijgsbelroeften zgn evenzeer noodzakelijk
voor katferaanvallen en kaïeropstanden als voerden grooten
onafhankelijkheidsoorlog tegen Engeland.
lk roerde ze velledigheidshalve slechts ter loops aan en
kom thans tot het eigenlijke doel van dit schrijven. Zooals
bereids in den aanhef gezegd, zal Zuid-Afrika, wil het niet
te gronde gericht worden door de Britschenaturel]en-politiek, *
na verloop van korter of langer tijd, genoodzaakt zijn het
vreemde juk af te werpen en zich geheel onafhankelijk te ·
verklaren.
Dit kan niet anders dan aanleiding geven tot eenige jaren u
hardnekkig strüdens tegen den onderdrukker, waarvan de
gunstige uitslag voor Zuid-Afrika mij niet twijfelachtig voor-
komt, althans wanneer de Hollandsche Afrikaners, zooals
zij zulks ten volle in den Transvaalschen oorlog bewezen ,_