HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 11

JPEG (Deze pagina), 686.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

l
A 9
kant, in handels- en nijverheidsartikelen buiten Grootläritannie
{ gegroeid en vervaardigd, en in de voortbrengselen van Zuid
Afrika te bevorderen.
40. Door het oprichten eener directe geregelde stoornvaart
` tusschen Nederland en Zuid-Afrika via Portugal, varende op
de Kaapstad en alle havens tot en met de Delagoa­baai, als
een noodzakelhk vereischte om de Emigratie- en Handels-
kwestien tot een gewenschte en behoorlijke oplossing te
v brengen.
50. Door het sticïiten van Hollandsche bibliotheken op de
daarvoor geschikte plaatsen in de verschillende staten van
Zuid-Afrika om zoodoende de Airikaansche en Hollandsche
'H taal krachtig te kunnen steunen in haar strijd tegen de
Engelsche.
’ (SO. Door het wijzigen van sommige, in Zuid-Afrika be-
zwarend geoordeelde, bepalingen aan de Nederlandsche Uni-
versiteiten om het studeeren van Afrikaansche jongelieden aan
Hollandsche Hoogescholen te bevorderen en aan te moedigen.
Ziedaar de werken des vredes!
Goed opgevat en eendrachtig uitgevoerd, vergen zg van
weerskanten niet alleen geen geldelijke opoiï"eringen, maar
moeten zij zelfs en voor Zuid-Afrika en voor Nederland de j
heilzaamste vruchten en ruime winsten opleveren. J
In die richting zijn wij dan ook, met eenige vertrouwde
mannen, sedert den laatsten oorlog onvermocid en, zoo ik l
*' hoop, niet geheel vruchteloos, werkzaam geweest. j
Aan de Afrikaners blijft het overgelaten in hoeverre en op
‘ welke wijze zg van onze hulp in dien geest wenschen gebruik
te maken.
_ Het zijn echter niet zoozeer de vreedzame werken van
handel en scheepvaart, landbouw en nijverheid, al kan waarlgk
hun invloed niet te hoog geschat worden, dan wel de oorlog­
zuchtige, die aanleiding geven tot mijn schrijven.
.,­ De toekomstige bloedige worsteling voor de onafhankelijk
r
l
. l