HomeEen Zuid-Afrikaansche zeemachtPagina 10

JPEG (Deze pagina), 711.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 16.26 MB

‘ 1
8 J,.
van den geloovigen christen, terwgl de Oostersclre fatalist, l
met over de borst gekruiste armen, in roestige rust, de {
beslissing der moeilgkste en gewichtigste zaken aan Allah
overlaat ............... en daardoor dan ook gewoonlgkin al
zgn ondernemingen sohipbreuk lgdt. `
Zoo dient Zuid-Afrika reeds thans, in den tgd der voorbe-
reiding tot den strgd, van Groot-Britannie vrggemaakt op
iinancieel, op commercieel, op industrieel gebied.
Een spoorweg van Pretoria naarDelagoa-baai, een Nationale "
Boerenhandelsvereeniging, een Nationale Bank, een Hypotheek-
bank zgn daarvoor de noodzakelgke middelen, terwgl alle
volken buiten het Britsohe, in ’t bgzonder het volk van
Nederland, door zgn taal- en stamverwantscliap met de groote "`
meerderheid der blanken in Zuid-Afrika en vooral daar het
wel de macht bezit tot begeert, maar niet machtig genoeg is '
om te so/zcrclerz. zooals het Duitsclie volk bgvoorbeeld, hunner-
zgds de Afrikaners hierin krachtig behooren bg te staan:
10. Door het verschaffen van stoffelgken en zedelgken
steun om het tot stand brengen van bovengenoemde zaken
in Zuid­Afrika, bgzonderlgk in den Transvaal en Oranje-
Vrgstaat te bevorderen, te doen slagen en tot de ontwikkeling
van hun ngverheid, handel en landbouw mede te werken op
de wgze zooals dit daar te lande verlangd wordt.
20. Door het oprichten van een Enrigratiemaatsehappg,
vvelker leden uit vertrouwde vrienden bestaan, die zich be-
last met het uitzenden van het aantal en de soort van lu
emigranten, zooals men in Zuid-Afrika noodig oordeelt, groot
genoeg om het blanke en nationale element behoorlgk te ·
versterken, maar weder Niet te groot teneinde een overwegenden
invloed hunnerzgds op den staatkundigen en maatschap-
pelgken toestand des lands te kunnen voorkomen. l
30. Door het stichten van handelsvereenigingen om den
handel tusschen Zuid-Afrika aan den eenen, Nederland en de
overige vriendsoliappelgk gezinde landen aan den anderen _,