HomeTheorie en bewegingPagina 9

JPEG (Deze pagina), 822.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

7
-- van een willekeurige poging, om door een totale reor-
ganisatie der maatschappij de beginselen der Fransche
revolutie alsnog te verwezenlijken. Niet uit de luchtspiege-
lingen der verbeelding, maar uit den vasten grond der
feiten, bouwt zij het socialisme op, ja zij bindt het oor-
zakelijk vast aan de machtigste factor van menschelijk leven:
de wijze, waarop de mensch in zijn noodzakelijkste be-
hoeften voorziet. Hiermede verliest het zijn overwegend
philantropisch karakter, dat het, als een manier om de
. armoede te bestrijden, voor velen nog thans bezit en treedt
‘ het op als een nieuwe fase van industrieele ontwikkeling,
waarin, op betere wijze dan het kapitalisme doet, partij
wordt getrokken van de bestaande techniek, organisatie-
vormen, wetenschappelijke methoden. Bezig te groeien en
bestemd om eenmaal weer voor hoogere maatschappij-
vormen plaats te maken, ontleent het verder zijn weten-
schappelijk karakter vooral hieraan, dat het verschijnt als
noodzakelijk onderdeel van een algemeene systematische
opvatting der geschiedenis, waardoor het èn historisch, èn
ekonomisch, èn politiek verklaard en met het verleden en
toekomst, doch ook met de ekonomische feiten en klassen.
stelsels en partijen van het heden in logisch verband wordt
F gebracht.
Uit het historisch materialisme vloeit voor het socialisme
l de direkte noodzakelijkheid voort, om het kapitalistisch
4 voortbrengingsproces, uit welks tegenstellingen het zich
moet ontwikkelen, wetenschappelijk te ontleden. Als tweede
j element van socialistische wetenschap noemt Engels dus
r de 772ccrzvaa1*dc­tác01*z`e’. ,,Het werd bewezen, dat de toe-
n ëigening van onbetaalden arbeid de grondvorm is der kapi-
Q talistische voortbrengingswijze en der uitzuiging des arbei-
ders, die door haar plaats had; dat de kapitalist, zelfs
dan, wanneer hij de arbeidskracht van zijn arbeider koopt
voor de volle waarde, die zij als waar op de warenmarkt
heeft, toch nog meer waarde eruit slaat dan hij er voor
betaald heeft, en dat die meerwaarde in laatste instantie
de waardesom vormt, waaruit de steeds groeiende massa
kapitaal zich in de handen der bezittende klasse ophoopt.
De afkomst, zoowel der kapitalistische voortbrenging
als van het kapitaal, was hiermede verklaard."