HomeTheorie en bewegingPagina 7

JPEG (Deze pagina), 807.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

E
§ 5
j Deze motie, aangenomen met 203 tegen 31 stemmen, door
l de tegenpartij aangehaald als bewijs, dat de sociaal­demo-
kratie de wetenschap aan banden wenscht te leggen, is
‘ integendeel eene duidelijke illustratie tot de verhouding
’ tusschen de praktijk en de theorie van het socialisme.
; Het onderwerp verspreidt verder licht over wat ik in
j het kort zou willen noemen: de principieele en de oppor-
` tunistische taktiek, de verhouding van onze beginselen tot
i ons praktisch werken in en buiten het parlement en ten
; slotte leent het zich ook uitstekend tot eene bespreking
.i_ van de taak der intellektueelen, wanneer zij de arbeiders
met hunne beste krachten wenschen te dienen.
Alvorens op deze punten in te gaan dient eerst met een
K enkel woord het wetenschappelijke karakter van het moderne
l socialisme in het licht te worden gesteld.
j Gij weet, dat Engels dit in 1877 in zijn Anti-Dühring
aldus heeft gekwalificeerd: ,,het moderne socialisme plaatst
C zich op den bodem der werkelijkheid?
I Bij eene nadere toelichting van het ontstaan van het
wetenschappelijk socialisme wees Engels eerst op de op-
g_ komst der dialektische wijsbegeerte, die de dingen en hun
i afdruk in begrippen opvat in hun samenhang, beweging,
l ontstaan en vergaan, in plaats van elk ding als iets abso-
l luuts en vaststaands op zich zelf en zonder oorzakelijk
j verband met elkander te beschouwen.
j Het dialektisch denken, voor eene wetenschappelijke op-
j vatting van het socialisme onontbeerlijk, daar het ons in
l, staat stelt, het als een fase van maatschappelijk denken en
` gebeuren op te vatten, wordt door Engels als een der
l factoren genoemd, die tot de opkomst van het wetenschap-
_ pelijk socialisme hebben medegewerkt.
Hij wijst verder op de leer van Darwin, die voor de
natuurwetenschap deed wat Hegel deed voor de weten-
schap van het denken, nl. de aandacht vestigen op de be-
: wegingswet der natuur, die uit bestaande vormen nieuwe
schept, waardoor hij aantoonde, ,,dat de geheele organische
natuur, planten en dieren en dus ook de mensch, het pro-
dukt is van een ontwikkelingsproces sinds millioenen jaren/’
Evenzoo werd door Hegel de geheele natuurlijke, histo-