HomeTheorie en bewegingPagina 6

JPEG (Deze pagina), 830.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

l
4 E
kon worden, in de soc. dem. beweging niets anders te zien
dan de belichaming van een nieuw levensplan, als hoe- l
danig het historisch materialisme door hem wordt opgevat. p
VVanneer hij dus de positieve en negatieve eigenschap-
pen van het historische materialisme volgens zijne opvat- W
ting heeft weerlegd, meent hij ook het socialisme als be-
weging voldoende te hebben bestreden. ;
Bij de jongste begrootingsbebatten heeft Dr. Kuyper L
gemeend, de arbeiders van zijn geloot tegen de öezvcgzäzg
der sociaal­demokratie te kunnen opjagen, eenvoudig door
te konstateeren, dat het historisch materialisme zich niet
verdraagt met zijne godsdienstige opvattingen. f
Deze bewering van Dr. Kuyper is een der aanleidingen
tot de rede van dezen avond. .
Ik meen dat de verhouding van de godsdienstige arbei­ j
ders tot de sociaal­demokratie alleen goed en nauwkeurig E
kan worden beoordeeld, wanneer men de grenzen tusschen i
de theorie en de beweging voldoende scherp weet te trekken.
Er is nog een andere aanleiding, een feit, dat ook in ’
de Nederlandsche pers tot groot kabaal aanleiding heeft g
gegeven, de motie namelijk, onlangs door de Duitsche l
sociaal­demokratie in zake-Bernstein op haar kongres te
Lübeck aangenomen. l
Er is toen in de Nederlandsche pers een geschreeuw
opgegaan over de tyrannie der sociaal-demokratische partij, i
die de wetenschap aan banden wenscht te leggen, ja zelfs j
katholieke bladen hebben daarover een kabaal gemaakt, i
als zouden de sociaal­demokraten even weinig eerbied heb-
ben voor de vrije wetenschap als zij zelven.
Deze motie luidt: l
,,llet kongres erkent zonder voorbehoud de noodzakelijk- I
,,heid van zelfkritiek voor de verdere geestelijke ontwik- i
nkeling onzer partij. Maar de eenzijdige wijze, waarop
,,Bernstein deze kritiek in de laatste jaren uitoefent, zonder
,,daarbij kritiek uit te oefenen op de burgerlijke maatschappij
,,en hare vertegenwoordigers, heeft hem in eene dubbel- Z
nzinnige positie gebracht en de ontstemming van een groot
,,deel der partij opgewekt. In de verwachting dat Bernstein
,,hiervan kennis zal nemen en daarnaar zal handelen, gaat
,,het kongres over tot de orde van den dag."