HomeTheorie en bewegingPagina 5

JPEG (Deze pagina), 736.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

I
I
I
Q Gcacbic Vczigadarzäzg,
I
5 lk wil beginnen met mede te deelen naar aanleiding
I van welke feiten en omstandigheden ik gemeend heb. het
j onderwerp van dezen avond, de verhouding tusschen
is. theorie en beweging, te moeten behandelen.
I De sociaal-demokratie heeft sedert haar bestaan voort-
In durend aan de meest felle bestrijding bloot gestaan. De
wijze, waarop verschillende bestrijders hebben gemeend,
dien arbeid te kunnen verrichten, heeft mij aanleiding
I gegeven, de vraag te stellen, in hoeverre de sociaal-
demokratische öcïvqgïäzg kan worden geschaad, door de
j bestrijding, die de sociaal-democratische lbazzzrzk ten deel
j valt.
Het is eenige jaren geleden, dat prof. Treub den eersten
' stoot aan de sociaal-demokratische beweging hier te lande
gaf, door het uitgeven van eene brochure over onze
waarde­theorie, zooals deze door hem werd opgevat.
j Bij lezing van die brochure trof het mij, dat hij blijk­
baar meende, aan de organisatie der arbeidersklasse tegen-
over het kapitalisme allen grond onder de voeten weg te
nemen door de bestrijding van eene theoretische verkla-
ring, waarvan zij bij haren strijd tot heden gebruik maakt.
I Het groote verschil tusschen de burgerlijke denkers en de
`socialisten is, dat de eersten in de sociaahdemokratische
I beweging voornamelijk zien de vleeschwording, de open-
, baring van ideeën, terwijl voor de sociaal­demokratie de
, ideeën en theorieën, waarvan zij voor hare zelfverklaring
en zelfverdediging, voor de ontleding der kapitalistische
I voortbrengingswijze en de motiveeringharer eischen gebruik
I maakt, als weerschijn van dezelfde ekonomische feiten,
` waaruit de beweging opkwam, met en naast deze en
j gedeeltelijk als gevolg der beweging zijn ontstaan.
Ook Dr. Kuyper, de meest ideologische ideoloog in ons
j land, blijkt, zooals van hem trouwens niet anders verwacht