HomeTheorie en bewegingPagina 44

JPEG (Deze pagina), 722.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

{_ ­ _m___*__,___·.,*____‘,Ay,_°_,_ __, _•___,,,-»,.,.,,.,,s`._’__,,.,.,..a.,`.•....­•.«~`~.¤1.>‘-`,­­~­·­`·­~»-e- ~­­ rr-r Y ~­ «- «­<--
l l.

· ë
¢ 42
L beschouwen als reeds voltooid, maar haar telkens weer lj
j empirisch uit de feiten trachten af te leiden.
, Voor u allen, medici, litteratoren, juristen, ingenieurs, is
L in de sociaal­deniokratie een heerlijk veld van werkzaam-
heid. Laat ieder zich volgens aanleg en bekwaamheid wijden
l aan een onderdeel van het groote werk. De arbeidswet-
geving, de demokratiseering der rechterlijke macht, het
i protektievraagstuk, mede in verband met ons koloniaal r
1 stelsel, de belasting-wetgeving, ziet daar zoovele onderwer- i
pen, van het soc.-dem. program, die op wetenschappelijke ‘
uitwerking wachten. Men heeft ons verder terecht verweten, {
dat wij onze eigen Nederlandsche geschiedenis nog niet i
historisch-materialistisch hebben uitgewerkt. Waar zijn zij,
ij die deze dankbare en noodzakelijke taak aanvaarden?
Stelt allen u met mannen van de praktijk in verbinding,
opdat uw tijd en kracht zoo nuttig mogelijk besteed wordef j;
j Wij hebben noodig onderzoekingen van dien aard, als
z. waarmede Mevr. Holst in de vorige S. L. vergadering
zulk een goed begin heeft gemaakt'). Dat was een stap in
de goede richting, dat was praktisch werk. ‘
» . De tegenstrijdigheden tusschen intellektueelen en mannen L
i van de praktijk zullen op deze wijze hunne verzoening
vinden in den klassenstrijd zelf. ik
· Wij zijn te vergelijken niet de bevolking van eene be-
legerde stad. De vijand staat voor de poorten; tegen hem
allen in het geweer - wij zullen overwinnen door onze .
liefde voor het proletariaat.
jg De wetenschap voor de wetenschap te beoefenen, die
Qa weelde kunnen wij ons nog niet veroorlooven - de weten-
schap voor de menschheid, dc Zhcarzè vaar dc ö@:uqg‘z`1rg", L
gi zij onze leuze. j
i 1) In hare rede over kapitaal en arbeid in Nederland. j
l" J .‘
pl ’ "zr ""’ "
«
*1