HomeTheorie en bewegingPagina 43

JPEG (Deze pagina), 784.23 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

41
VVanneer zoo gedacht en gehandeld wordt, dan zullen
de noodzakelijke debatten over theorie en praktijk niet
noodlottig zijn voor de partij, maar zullen zij haar inzicht
verhoogen en den groei der partij in de diepte en de
breedte in de hand werken.
Ik kom hiermede aan het slot van mijne beschouwingen.
WVat hebben de intellektueelen, wat hebben de mannen,
die door de omstandigheden het meest op de theorie aan-
‘ gewezen zijn, in het belang der beweging te doen?
lk moet die vraag in deze vergadering beantwoorden,
omdat onder U jonge mannen zijn, bezieldmet den vurigen
wensch, al hun willen en weten aan de arbeiders-beweging
ik te wijden. Velnu, willen de praktici met succes werken,
dan moeten de theoretici hen steunen. Vant buiten de
algemeene nooden zijn er nog zoovele bijzondere nooden,
die hunne aandacht vragen, dat hun vaak nauwelijks de
tijd overschiet, om de theorie van het socialisme zoo nauw-
keurig te bestudeeren, als voor een goede motiveering van
hun standpunt in alle kwestiën van aktueele politiek nood-
zakelijk is.
De mannen van de praktijk hebben een zware taak te
vervullen. Zij moeten altijd klaarstaan met de daad, altijd
slagvaardig zijn; zij hebben werkelijk niet veel tijd om
zich aan zuiver wetenschappelijke onderzoekingen te wijden.
Maar, wanneer zij zoo de lasten van den partijstrijd op
hunne schouders voelen drukken, dan moeten hunne theo-
retische kameraden achter hen staan, iom voor hen de beste
wapenen uit het wapenhuis te halen en zeggen: ,,Strijdt
_ met deze wapenen, het zijn de wapenen van het proletariaat !"
j `· Zullen de theoretici zich goed van hunne taak kwijten,
« dan moeten zij hunne studiën niet beperken tot het histo-
risch-materialisme, de theorie der meerwaarde en dergelijke
j algemeene vraagstukken. Dan moeten zij zich toeleggen
’,“ op de studie van speciale onderwerpen, die zij van uit
onze algemeene beginselen onderzoeken.
` Zij moeten zich bij hunne studie ook niet bepalen tot
het lezen van sociaabdemokratische schrijvers, maar vooral
_ nagaan, wat burgerlijke schrijvers over de verschillende
‘ onderwerpen hebben gezegd. Zij moeten onze theorie niet
l