HomeTheorie en bewegingPagina 41

JPEG (Deze pagina), 835.65 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

39
gevoerd, onder de vlag van het opportunisme zou orga-
niseeren. Engeland, waar de Soc. dem. Federation zelfs de
saczkzlzslzkcáe arbeiders niet tot zich heeft weten te trekken,
evenmin als de vroegere Soc. dem. partij van Sanial en
De Leon dit in Amerika heeft weten te doen, leert ons,
hoe eene, niet met nationale toestanden rekenende opvat-
ting der theorie elke öcwqg‘271g‘ doodt, wat den anarchist
onverschillig kan zijn, maar met den eersten eisch der
sociaal­demokratie in strijd is.
{ Nu nog een enkel woord over het optreden der sociaal-
` demokratie in het parlement. Verschil van meening daar-
over kan niet uitblijven.
W Het optreden der sociaal­demokratie in het parlement
moet wel leiden tot het compromis. Zeker bestrijdt zij
. daar de burgerlijke partijen en de regeering; maar zij zal
meermalen gedwongen zijn, de regeering te steunen (men
denke aan Italië en Frankrijk) en dan kan zij zich niet
meer geheel onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor
het bestaande. En deze noodzakelijkheid dwingt haar van
zelf tot compromissen met de burgerlijke klassen. Allerlei
i onderwerpen komen in de Kamers ter sprake, die met den
j klassenstrijd niets te maken hebben. Waiiiieer kanalen ge-
l graven moeten worden en grond ontgonnen, dan moeten
[ wij meedoen, omdat zulke werken de algemeene ontwik-
` keling bevorderen, ook al worden daardoor kapitalistische
j en burgerlijke belangen gebaat. VVanneer b. v. wetten
worden behandeld als die tot bescherming van den boter-
handel, dan is de positie van den sociaal­demokraat eene
eigenaardige. VVij hebben toen gezegd: ,,Het moet niet wor-
Q. den eene agrarische wet, om de margarine voor den arbeider
i duurder te maken en den groot-grondbezitter meer winst te
l" verschatïen. De wet mag aan den margarine­handel geene
noodelooze belemmeringen in den weg leggen. Zij was
bestemd om in het buitenland den naam van de Hollandsche
` ‘ boter te verbeteren, wat een algemeen Nederlandsch be-
lang was en dus niet door ons kon worden afgekeurd.
Maar aan den anderen kant komt zij zoodoende vooral
den Nederlandschen grondbezitters ten goede. Zoo loopen
de belangen der verschillende klassen, in de theorie zoo
scherp gescheiden, in de praktijk dikwijls dooreen en is