HomeTheorie en bewegingPagina 40

JPEG (Deze pagina), 836.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

l 38
Toch is soms een meer doktrinair optreden geboden.
l Toen hier te lande naast de z. g. n. revolutionairen de
T S. l). A. P. optrad, kwam het er op aan, de verschil-
i punten tusschen haar, de ,,revolutionairen", radikalen en
Volkspartij zoo scherp mogelijk aan te geven, om haar
beginsel als het ware in de Nederlandsche maatschappij
vast te klinken.
f Langzamerhand echter hebben wij ons doktrinair karakter
1 laten varen; want eene partij, die de kunst niet verstaat,
ä de maatschappij in hare richting te laten groeien, is geene jl
partij meer, maar eene sekte. En de sociaal­demokratie `
wil geene sekte zijn, maar de organisatie van het geheele
proletariaat. ,,l)e sekte", zegt Marx in een brief aan W
1, Von Schweitzer, ,,zoekt hare reden van bestaan in haar
ïg ,,point d’honneur; niet in dat, wat zij met de klasse- .
li ,,bewegiug gemeen heeft, maar in het bijzonder shibboleth,
E ,,dat haar daarvan onderscheidt." Een partij, die naar de
lj politieke macht streeft, kan voor het aantal niet onver-
l schillig zijn en zoekt hare beginselen in de massa te doen
inleven, wat haar noodzaakt, met paedagogische takt te j
4 werk te gaan. Zij zoekt den werkelijken grond harer
ig agitatie in de wezenlijke elementen der klasse-beweging j
I en vervalt niet in ,,de fout van deze naar een bepaald r
j doktrinair recept haren loop te willen voorschrijven? (Marx.)
j Er zijn twee soorten van taktiek: de doktrinaire en de j
lj organische. Het geheele karakter van onze beweging brengt g
l mede, dat in den regel aan de organische de voorkeur
wordt gegeven. Doet men dit niet, trachten wij de be-
Q1 weging te dwingen, door haar bij de uitvoering der theorie
te binden aan vooropgezette regelen, niet op de werkelijke
omstandigheden berekend, dan zal men gewoonlijk het i
tegenovergestelde bereiken van wat men beoogt. Een be- ë`
weging, die onder den drang der feiten de theorie als een
je knellend keurslijf gaat gevoelen, zal zich daarvan losmaken.
De intellektualische taktiek, thans in de ..VZèZLZ¢L'€ aan- ` ‘
geprezen, zou, indien zij door de S. D. A. P. werd aan-
ri vaard, deze op den duur tot een zuivere propagandaklub
i doen inkrimpen, waarnaast zich de eigenlijke klassebe-
weging der arbeiders, ten ontijde door de overdreven
, eischen van de Marxisten tegen het Marxisme in het krijt