HomeTheorie en bewegingPagina 38

JPEG (Deze pagina), 828.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

36
en ontevredenen, onafhankelijk van, ja zelfs ondanks hare
1 theorie. Ekonomische nooden en politieke verdrukking
j vormen de krachten, die haar versterken; zij kan, bij haar
i voorzien in deze misstanden, hare theoretische methode j
niet ontberen; maar niet deze is het, waaruit haar oor-
z sprong neemt. i
Dat de beweging veel breeder van doel is dan de theorie,
I leert het Erfurter program, waar dit de taak der Partij
aldus omschrijft: {
,,De sociaal­demokratische partij strijdt niet voor nieuwe
,,klasse-voorrechten, maar voor de atschafiiing der klasse-
wheerschappij en der klassen zelve en voor gelijke rechten I
i; I ,,en plichten voor allen zonder onderscheid van geslacht `
‘» ,,en afstamming. Van deze beschouwing uitgaande, bestrijdt *
,,zij in de tegenwoordige maatschappij mel slccáis dc mil-
li ,,ö2¢z`Z1)gg‘ 021 ()/I(l7áZl”(?7l”ZlX`K’Z)Z(Q` der ZO!)/Z­(l7"öEZ?I76’l"5, 2220112* alle
‘ ”$0()7’T[ van zrzzïözzzifzhg en ()/lCZ7£’l"(l7/"ZóA`K`Zz1'g', hetzij deze zich
,,tegen eene klasse, eene partij, een geslacht of een ras j
§ nmoge ·richten." 1
l De beweging, door aldus hare taak uit te breiden, be- _
, geeft zich op een terrein, dat niet geheel gedekt wordt `{
l door de theorie. VVij zien dan ook in de praktijk, hoe het
, socialisme zich spant voor allerlei zaken, die met den
klassenstrijd niets te maken hebben. Theoretisch beschouwd
is komt zij daardoor zwakker te staan; in de praktijk wordt
is zij vaak juist daardoor die geweldige moreele en politieke
i macht, die haar in staat stelt, ook haar eigenlijke taak, de
; verhetïing van het loon­proletariaat tot heerschende klasse,
li des te beter te vervullen. _
De Dreyfus­zaak in Frankrijk is er een voorbeeld van. "
pi De socialisten hebben niet kunnen nalaten, zich in deze j
in zaak partij te stellen, terwijl hier toch in het geheel geene v "
J klasse-belangen op het spel stonden. Dreyfus was geen
j proletariër, maar een millionair. Zij zijn opgekomen voor
het recht en hebben den krachtigsten stoot gegeven aan de ‘ *
beweging, om het onrecht te herstellen. Zóó heeft het socia-
ji lisme het altijd opgenomen voor verdrukten en miskenden.
i Evenzoo heeft het gehandeld ten opzichte van verdrukte
· volken, b.v. de Polen in Duitschland en Rusland, de ver-
P schillende nationaliteiten in Oostenrijk, de Boeren in Zuid-