HomeTheorie en bewegingPagina 37

JPEG (Deze pagina), 820.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

35
j der maatschappij zelve. De partij werkt aan den boven-
bouw: de organisatie, de ideeën, de politieke vormen; maar
l niet hare praktische arbeid is het, die de toekomst schept.
VVij kunnen slechts bewerken, dat de politieke vormen
meer in overeenstemming komen met de eischen en moge-
lijkheden der produktiewijze.
Uit den aard van ons beginsel en uit de noodwendige
samenstelling der beweging volgt, dat het een utopie is,
j te meenen, dat er geen botsing tusschen theorie en prak-
j tijk behoeft te zijn. De theorie toch reikt niet verder dan
' de kapitalistische ontwikkeling, die zij uit het ingewikkeld
j ekonomisch en maatschappelijk leven, waarvan de beweging
deel uitmaakt, afscheidt, ons leerende de kracht, die .,in
· laatste instantie" het doen en laten der beweging be-
heerscht, maar omtrent de beteekenis der ,,wisselwerkingen",
waarvan Engels hierboven spreekt, geen uitsluitsel gevende.
Integendeel leert de theorie omtrent de bestaande ideeën, ook
die ouder een groot deel der arbeiders leven. niets anders
dan dat zij afdruksels van ekonomische feiten en belangen
, zijn, wat den theoretikus maar al te gemakkelijk verleidt,
hunne beteekenis voor de beweging te verkleinen en ze
zuiver met de ekonomische of politieke drijfveeren der
bourgeoisie op één lijn te stellen. In haar wordt de be-
weging gedacht als eene van het industrieele proletariaat,
los van nationale en traditioneele vooroordeelen, met zijn
eigen anti­burgerlijke ideologie, in zijn geheel staande
tegenover de kapitalistische klasse. De andere klassen,hoe
ook door het kapitalisme gedrukt, verschijnen daarnaast
, als reaktionaire elementen; de kleine burgers en boeren,
ja zelfs de naar grondgebruik hakende landproletariers,
j, worden onder den invloed hunner direkte nooden en om-
W standigheden door wenschen en ideeen bezield, die alles
behalve uitvloeisels zijn van de zuivere theorie der moderne
kapitalistische ontwikkeling en met dezen wordt in de theorie
{ geen rekening gehouden.
De öezwgzizg daarentegen bestaat uit de groote massa
uitgebuiten, waarvan het industrieele proletariaat slechts
de z·00rh0m’c vormt. Niet de aanvaarding der volle theorie
is het, die de beweging schept. Zij bestond reeds vóór de
theorie en wentelt zich voort door de massa der verdrukten