HomeTheorie en bewegingPagina 36

JPEG (Deze pagina), 823.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

l

34 j
i
lloe vaag dit ook zij, meer is er niet van te zeggenzhier
ligt een ruim veld voor verschil van meening in elkjgeval,
dat een beslissing wordt gevorderd.
Zeer terecht heeft Kautsky er op gewezen, dat ,,l1et
J veenzijdig op den voorgrond stellen der beginselen deze
i ,,tot wezenlooze abstrakties dreigt te verkleinen, uit grond-
,,stellingen, uit de werkelijkheid afgeleid en dienend om
W ,,deze beter te verstaan, in formules dreigt te veranderen,
i ,,waarmee de werkelijkheid moet worden overmeesterd" '). j
i Men kan oppervlakkig zijn op twee manieren: zij, die
bij de beoordeeling van een bijzonder geval alleen dat geval '
zien en geheel opgaan in den dagelijksehen, direkten arbeid, j
beschouwen het direkte als doel, in plaats van als middel ,
om het groote doel te bereiken. Maar ook kan men opper-
li vlakkig zijn, door niets te zien dan de algemeene formules
der theorie, in plaats van ook met die omstandigheden
it rekening te houden, die op hare toepassing invloed uit-
. oefenen. llet doel moet zijn, om aan de oppervlakkigheid
naar rechts en links te ontkomen en theorie en praktijk
= beide in het oog houden. ,
Fi llet is ten slotte meer te doen om het resultaat dan om
i het uitgangspunt; de ideeën zijn voor ons hulpmiddel, geen
doel; ons groote beginsel is het klassebelang der arbeiders,
i tevens het groote kultuurbelang der menschheid en de
L vraag, hoe dit in elk speciaal geval het best gediend wordt,
Q vereischt telkens een speciaal onderzoek, aan de hand onzer
theorie, naar de vermoedelijke gevolgen onzer daden.
LV De voorstelling van mevrouw Roland Holst, alsof door
lj ,,het beginsel", als de samenvatting van alle mogelijke er- ,
varing, reeds alle taktiekkwesties voorgoed zouden zijn
~? opgelost, kan niet ernstig worden genomen. Juist wij, voor 1
‘ wie de theorie een uitvloeisel der steeds veranderende `°
werkelijkheid is, moeten een dergelijke verstarring der
t theorie absoluut verwerpen.
Bij den strijd over de taktiek der beweging vergeet '
men wel eens, dat de komst van het socialisme niet slechts
_l het resultaat is van onze daden, daar de groote beweeg-
ik kracht naar het socialisme zit in den ekonomischen groei
') Neue Zeit, XIX. 1. blz, 5.