HomeTheorie en bewegingPagina 34

JPEG (Deze pagina), 819.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

l .
‘ de ideeën van andere partijen die van wegstervende eko-
nomische vormen en van niet-proletarische belangenzals de
j beweging met deze ideeën, zelfs waar zij door een deel
van het proletariaat worden beleden, rekening houdt (bijv.
door de godsdienstige school toe te laten of zelfs, om het H
daarop gegeven onderwijs aan bepaalde eischen te doen
beantwoorden, te subsidieeren), treedt zij op als bondgenoot
;_ van de onderdrukkers der arbeiders en brengt verwarring
V in hunne hoofden.
,,Het beginsel", in de voorstelling van mevrouw Roland
i Holst, schijnt voor alle landen en gevallen onverbiddelijk
.· klare en eensluidende uitspraken gereed te hebben. Het is
f ,,de wetenschap van den besten kortsten weg en wie een
anderen inslaat, doolt om."
‘ Het spreekt met een ,,altijd heldere stem", verschil van
opvatting is onmogelijk en de veronderstelling zelfs, dat
de theorie zou kunnen dwalen, wordt opgevat als de zucht
' van het zondige opportunisten~hart, om aan haar strenge
­ tucht te ontkomen.
Zóóver wordt de onaantastbaarheid en zeggingschap
‘ van ,,het beginsel" getrokken, dat zelfs de vrijheid, die
‘ men zich reserveert, om voor de Zeer mannen als Kautsky
te raadplegen, doch hare toepassing op Nederlandsche
toestanden zelfstandig te beoordeelen, als een aanval op
H ‘ ,,het beginsel" wordt afgewezen.
In deze beschouwing kan natuurlijk van botsing tusschen
L theorie en praktijk geen sprake zijn: de laatste is dood-
eenvoudig de belichaming der eerste; in dit opzicht komt
zij overeen met de leer van Prokopowitsch, met dit ver-
schil, dat daarin geen plaats is voor botsing tusschen beide, ;.
jl omdat bij hem de theorie niets heeft te doen, dan de
il praktijk te volgen. l
` Het is duidelijk, dat beide opvattingen de kwestie op-
lossen door haar te ontkennen. Een praktijk, die de theorie
de wet voorschrijft, is zonder leiddraad en beginsel; een "‘
theorie, die voor elk bizonder geval een uitspraak gereed
heeft, is zelf praktijk, maar verliest dan ook haar betee-
X kenis als theorie.
_ Uit het artikel van Mevrouw Roland Holst blijkt, dat
zij onder ,,het beginsel" verstaat: de ekonomische theorieën
l'
l