HomeTheorie en bewegingPagina 32

JPEG (Deze pagina), 834.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

l
`=V ` 30
Toch stel ik mij, op grond van het voorafgaande, niet
voor, dat vele geloovige arbeiders tot de partij zullen toe-
` treden. De intellektualistische strooming, die o. a. uit de
artikelen van mevrouw Roland Holst en Saks in de Maart-
aflevering van Dc Aièzzzuc Tzjki spreekt, zal de uitbreiding
der beweging onder de arbeiders zeer in den weg staan.
Als de propaganda voor eene nieuwe levensbeschouwing,
4 zooals mevrouw Roland llolst blijkbaar wil, de hoofdzaak
wordt voor de soc.­dem. beweging, kan men wel het
geloof tot ,,privaatzaak" verklaren, maar verkrijgt feitelijk
. de beweging het karakter van een nieuwe wijsgeerige
sekte, die dan ook zoo konsekwent zal moeten zijn, hare
wijsgeerige belijdenis --- hoevele arbeiders in de Partij ·
braken er hun hoofd mede?-in haar program te schrijven.
Mocht deze taktiek worden gevolgd, dan zal echter
slechts in den vorm eenige verandering in de beweging
W plaats vinden. De S. D. A. P. krimpt in tot een propa-
gandaklub en de organisatie der arbeiders in den klassen-
. strijd zal zich daarnaast en daarbuiten vormen. Een theorie,
. die ,,steiler" en ,,puntiger" wil zijn, dan het feitelijk ka-
t rakter der beweging toelaat, zal deze niet doordringen,
` doch haar verder van de theorie afstooten.
Hoe ook de soc. dem. partijorganisatie zich moge ont-
wikkelen, in elk geval hebben de geloovige arbeiders den
plicht, aan den klassenstrijd, aan de sociale beweging der
arbeiders tegen het kapitalisme, deel te nemen. Kan het
niet in de soc. dem. partij, dan daarnaast voor hetzelfde
. ekonomische doel, met dezelfde politieke middelen ').
In dezen zin althans is het zeker waar, dat dr. Kuyper’s
jj aanvallen op het historisch materialisme niet bewijzen, dat
; de geloovige arbeiders niet aan de soc. dem. beweging
P zouden kunnen deelnemen.
Wij komen thans tot de kwestie van öqgzäzsel en Zl(Zkl‘7lL’K’, E
de kwestie in hoeverre de praktische beweging de uit- l
drukking zal zijn van de theorie. Men hoort van ,,principiëel"
l aan den eenen en ,,opportunistisch" aan den anderen kant
en er is gevraagd, wat den doorslag moet geven: de theorie
l) Men denke aan de Katholieke Volkspartij.