HomeTheorie en bewegingPagina 30

JPEG (Deze pagina), 851.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

l l
pi 28
weinig mogelijk ingrijpen in de macht der ouders, ook
‘ waar deze feitelijk gelijk nul of bescherming tegen de
armoede, domheid of hardheid der ouders in ’t belang
van het kind geboden is, enz. Daardoor is het Calvinisme
de toevlucht voor dat deel der kleine burgerklasse, dat
door de ontwikkeling der groot­industrie eenerzijds en de
j opkomst der arbeidersklasse anderzijds in het gedrang is
geraakt en door terugwaartsche beweging (als protektie, enz.)
haar verouderde bedrijfsvormen tegen het kapitalistische
bedrijf, en desnoods op kosten der arbeiders, tracht te
­ handhaven.
l De sociaal-demokratie daarentegen plaatst zich bij haar
streven naar sociale hervorming op modernen bodem, onder- ,
zoekt de innerlijke levensvatbaarheid van bestaande be-
drijfsvormen met het oog op den ekonomischen ontwikkelings-
gang, tracht dezen niet naar voorbijgegane produktie­tijd-
l perken terug te schroeven en hervormt dus in de richting
der maatschappelijke ontwikkeling zelve.
‘ Maar juist daarom is de sociaal­demokratie op haar beurt
de partij van het proletariaat, dat geen belang heeft bij
x teruggang, doch bij vooruitgang; dat door elke poging,
om ter wille van verouderde vormen of ideeën noodzake-
lijke verbeteringen van zijn toestand tegen te houden, in
zijn belangen wordt benadeeld; 1) dat tqgezz de kapitalisti-
sche klasse ­en niet door haar aan meer winst te helpen
(protektie) zijn toestand moet zien te verbeteren.
Daarom kan het niet uitblijven of de geloovige arbeiders
zullen om dezelfde reden, waarom zij tegen het historisch
1 materialisme zijn ingenomen, zich meer en meer tot de
l soc.-dem. öezvqgzäzg, die hunne direkte eischen voor het
heden het zuiverst belichaarnt en ook hun voor de toe-
komst een nieuw verschiet opent, voelen aangetrokken.
VVant juist die nuchtere kijk op het ekonomisch leven, die
het historisch materialisme ons geeft, is het, die de sociaal-
i demokratie in staat stelt, ook voor het heden die eischen li
P te stellen en zoo krachtig mogelijk dien strijd te voeren,
dr, Kuypers wetje, waarbij verlenging van den arbeidstijd der haring- · "
speebsters tot ’s nachts 2 uur wordt toegelaten!
lj Men denke aan het optreden der anti­revolutionairen tegen school-
voeding en -kleeding; het amendement­Kuyper op de ongevallenwet, enz.