HomeTheorie en bewegingPagina 27

JPEG (Deze pagina), 762.95 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

25
Ook in mijn debat met den heer Talma heb ik het
calvinisme onvereenigbaar met het historisch materialisme
j genoemd en tot mijne verwondering heeft men zich in enkele
kringen daarover nogal blijde gemaakt: men heeft het nl.
zóó voorgesteld, alsof mij die ,,bekentenis" door den heer
Talma was afgeperst.
l Nu, bij de verkiezingen van 1901 hadden de heeren
reeds eene dergelijke verklaring van mij in den zak, waar-
.-. van men dan ook een dankbaar gebruik heeft gemaakt,
ii om de geloovige arbeiders bang voor den boeman te
i. maken. Men leze mijn hoofdartikel in hc! WM van 19
lil, November 1900, waar ik hetzelfde gezegd heb l).
3 De groote vraag is echter, of uit het feit, dat de Calvi-
j nisten het historisch materialisme niet kunnen aanvaarden,
nu ook volgt, dat de geloovige arbeiders de soc. dem.
j beweging, die van deze methode gebruik maakt, niet als
· de machtigste hefboom ter bevordering hunner klasse-
T belangen dienen te aanvaarden.
l Die vraag kan alleen beantwoord worden uit het karakter
dier beweging zelve. Het gebruik maken van een zuiver
j` wetenschappelijke, niet met God rekenende methode ter
verklaring van haar ontstaan, doel en streven, stempelt
de beweging volstrekt niet tot eene, wier werken tegen
den godsdienst gericht zou zijn. Draagt zij, wat krachtens
haar doel en program het geval behoort te zijn, een zuiver
politiek-ekonomisch karakter, dan is zij ook voor den ge-
loovigen arbeider niets anders dan de belichaming van
het streven zijner klasse naar verlossing uit het stelsel van
loonslavernij, van haren strijd tegen het konkurrentiestelsel.
` Dr. Kuyper zelf maakt tusschen de denkmethode der
sociaaldemokratie en haar ekonomisch doel wel degelijk
verschil.
Zeer uitdrukkelijk deed hij dit in de AS/(Z/Z07(Z(Zl’(Z7 van
_ September 1895, 2) waarin hij tot recht verstand van het
E socialisme het volgende op de voorgrond stelt:
,,Geheel onderscheiden van het socialistische áaqfdpra-
blccnz, zijn de daarna en daarbij komende vraagstukken,
') Zie ,,Allemaa1 s0cia1ist?!" blz. 14.
2) ln een hoofdartikel __Uiteenloopend inzicht".