HomeTheorie en bewegingPagina 25

JPEG (Deze pagina), 813.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

·
{ 23
risch materialisme niet verwerpen, omdat het niet strookt
` met uwe godsdienstige opvatting, want dat is geen ernstig
zoeken naar de waarheid, maar alleen, omdat het onwaar,
met de werkelijkheid in strijd is".
De tegenstand van Dr. Kuyper tegen het historisch ma-
terialisme staat op dezelfde lijn als zijn strijd tegen het
Darwinisme. ‘) Voor zoover hij zich daarbij mocht beroe-
pen op de wetenschap, op mannen als VVeissmann, Gustat
j, Woliï enz. heb ik niets aan te merken. Langs dien weg
moge hij ook beproeven, het historisch materialisme, de
maatschappelijke evolutieleer, te bestrijden. Maar het gaat
· niet aan, de meer of mindere juistheid dier leer te laten
rusten en haar te verdoemen, omdat zij mozzzszfzsch is, zich
W bij het onderzoeken van het Ey./Z bepaalt tot de verschijn-
selen zelve, tot het opsporen van het onbekende uit het
bekende, in plaats van de werkelijkheid te verklaren uit
de mystiek.
Steun- en uitgangspunt van zijne levensbeschouwing daar-
entegen is de levende God, schepper van hemel en aarde,
· en hij komt op tegen den overmoed ,,van er te zijn" en de
wereld buiten God te willen verklaren.
Y Nu kan men de cz·0Zz¢izèZ¢’cr verdoemen, omdat men staat
l op den bodem van het dualisme, maar tegen wetenschap-
pelijk vastgestelde fcizfezz van czwluzfzè, kan men zich op
den duur niet blijven verzetten. Daarom hebben de ge-
loovigen dan ook een modus mäxezzdi met Darwins leer van
het ontstaan der soorten weten te vinden. De vraag, ,,of
de Religie, als zoodanig, een spontane ontplooiing van de
soorten in het organische leven uit de cytocle of kerncel
toelaat", moet volgens dr. Kuyper zonder voorbehoud be-
vestigend worden beantwoord. ,,Niet onzen stijl", zegt hij,
,,zullen wij aan den Oppersten Bouwmeester van het Heelal
,,opdringen. . . Had het God beliefd, niet zelf de soorten
‘ ,,te scheppen, maar soort uit soort te doen opkomen, door-
,,dat hij de voorafgaande soort op de produktie van het
,,hooger volgende had aangelegd, de Schepping zou er
,,even wonderbaar om zijn/` 2)
VVanneer ten slotte dr. Kuyper en de zijnen ook voor
ll Evolutie, rede enz. Amsterdam l899.
2) Evolutie, blz. 46--47.