HomeTheorie en bewegingPagina 18

JPEG (Deze pagina), 844.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

{ lt')
talisme opkomende arbeidersklasse, om door middel harer
‘ organisaties in den klassenstrijd in het algemeen haar levens-
peil te verhoogen.
,,De ekonomische ontwikkeling bevat deze, voor den
kapitalist aangename tendenz Qneigingls dat zij hem in
staat stelt, de onderhoudskosten van den arbeider steeds
l te verlagen, en daaïzïzcde de Zamzczz Ze doen dalen, zegt
Kautsky op blz. 33 van zijn Erfurter Program 1). Maar
op blz. 159, waar hij het konflikt bespreekt tusschen de
V richtingen, die het proletariaat verdrukken, vult hij het
bovenstaande aldus aan: ,,De kapitalistische produktiewijze
T vertoont, zooals we in het llde hoofdstuk gezien hebben,
Z de neiging, de arbeidende bevolking meer en meer te
verdrukken. De zedelijke wedergeboorte van het proleta-
riaat is slechts mogelijk door den szfryki tegen deze richting
' en hun dragers, de kapitalisten. Ze is slechts mogelijk
door een voldoende versterking der tegengestelde werkingen
I en richtingen, die in den schoot van het proletariaat door
de nieuwe voorwaarden, waaronder het werkt en leeft,
worden geschapen... Gelukkig voor de voortgaande ont-
‘ wikkeling der maatschappij breekt vroeg of laat voor de
meeste lagen van proletariërs het oogenblik aan, waarop
die neigingen, om hen te verheffen, beslist de overhand
krijgen; en als deze neigingen in een bepaald gedeelte
der proletariërs eenmaal zoo diep zijn doorgedrongen, dat
in hen het zelfbewustzijn is ontwaakt, het klassebevvustzijn,
het bewustzijn der solidariteit van al hun mede­arbeiders
onderling en met de geheele arbeidersklasse, het bewustzijn
4 der kracht, die een hechte onderlinge vereeniging hun
I verschaft; zoodra die neigingen in dat deel proletariërs
het bewustzijn hunner ekonomische onmisbaarheid en het
gevoel van eigenwaarde hebben ontwikkeld, zoodra zij
eenmaal in hen de overtuiging hebben wakker geroepen, dat
j de arbeidersklasse een betere toekomst tegemoet gaat", enz.
Twee krachten werken tegenover elkaar, de neerdruk-
i kende kracht van het kapitalisme en de opstrevende van
de organisatie der arbeiders in den klassenstrijd en wan-
neer twee krachten tegen elkaar inwerken, zal de resul-
1) Zie de Nederlandsche uitgave.