HomeTheorie en bewegingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 779.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

13
ring is het, die leidt tot nieuwe uitvindingen enz. en ook
daarom is de veronderstelling, dat het eindresultaat der
ekonomische ontwikkeling vvermeerdering van ellende" zou
kunnen zijn, eenvoudig ongerijmd.
In het Erfurter program wordt dan ook wel degelijk
de zucht van het proletariaat naar meer geluk en welvaart
genoemd als de drang, die het tegen het kapitalisme en
tot het socialisme aanvuurt.
Het doel van het proletariaat wordt daar aldus gefor-
muleerd: ,,dat het grootbedrijf en de steeds toenemende
l produktiviteit van den maatschappelijken arbeid voor de
tot heden uitgebuite klassen van een bron van ellende en
onderdrukking tot een bron der hoogste welvaart en
alzijdige harmonische volmaking worde.”
Bernstein stelt het öeiczzzg der massaas tegenover de
wcfezzsc/zaló, en wil van geen bewijs van de noodzakelijk-
heid van het socialisme weten, omdat volgens hem de
subjektieve faktoren, die door belang en wil van het pro-
letariaat worden gevormd, geen bewijs toelaten.
Het belang der massaas en hun wil, zooals deze uit de
produktiewijze van thans ontspringen, zijn evenwel vaste
,, wetenschappelijke feiten, die geen andere mogelijkheid
toelaten dan het omslaan van kapitalisme in socialisme,
Q, zoodra het proletariaat sterk genoeg is geworden om zijn
wil door te voeren.
zullen thans het verband tusschen de wetenschap,
de theorie, en de beweging in den klassenstrijd nader
_ beschouwen.
In de belangrijke artikelen van Pannekoek in Dc ]Vz`cz¢z0<#
« stelt hij het geval, dat een ingenieur bij het maken
van een bestek de wetenschap van de waterbeweging
verkeerd zou toepassen. Zou daarom die wetenschap
minder juist zijn?
Ik wensch het geval eens om te keeren. Daar werd het
geval gesteld, dat de theorie goed, maar de beweging
verkeerd is; men kan echter ook het geval denken, dat
de arbeidersbeweging juist, maar de theorie verkeerd is,
De wetenschap is voor de beweging een van de mid-
delen om den strijd te voeren. De beweging kan dwalen,