HomeTheorie en bewegingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 815.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

ll
Het historisch materialisme is dan ook eene zuiver we-
tenschappelijke methode, die wordt toegepast op de ekono-
mische ontwikkeling en den klassenstrijd van onzen tijd.
Op deze wijze vond Marx de theorie van de meerwaarde,
de sleutel tot de ontwikkelings- en bewegingswetten der
bestaande voortbrengingswijze.
Door toepassing dezer theoretische hulpmiddelen is het
mogelijk, de taak van het proletariaat wetenschappelijk te
bewijzen, terwijl deze vroeger slechts instinctmatig werd
begrepen.
• Marx heeft het bewijs geleverd, dat de kapitalistische
produktiewijze steeds meer de heerschende wordt -»·- dat
mc! de kapitalistische grootindustrie ook het proletariaat
steeds grooter en sterker wordt - en dat de groote massa
van het volk dus steeds meer zïqgrrzzazwzze de kapitalistische
klasse komt te staan. Deze ekonomische tegenstelling wordt
tot eene politieke: arbeiders en kapitalisten strijden om het
bezit der staatsmacht en het proletariaat, als groeiende
klasse, moet daarin op den duur overwinnen.
liet belang van het proletariaat is onvereenigbaar met
het blijven bestaan eener produktiewijze, die op zijne uit-
buiting berust; daarom moet het proletariaat noodzakelijk
" streven naar eene nieuwe produktiewijze, waarvan wij thans
geen nauwkeurig beeld kunnen geven, maar welker grond-
trekken wij toch kunnen aileiden uit het karakter der be-
staande produktiewijze en uit de bestaande sociale en
geestelijke behoeften van het proletariaat.
Deze gansche redeneering, zegt Kautsky, staat op den
[ bodem van het bestaande en het (1/Zö£7K'6’//(270 en nog 11z2i1f­b<‘­
IS/{H7//QIC, waartoe zij komt, ligt niet buiten onze ervaring,
_ maar is uit het bekende, uit de ervaring afgeleid. Door
i uit de thans bekende feiten van het sociale leven gevolg-
trekkingen te maken voor zijn verdere ontwikkeling, handelt
men even wetenschappelijk als de arts, die eene prognose
stelt en als Leverrier, die uit storingen in het zonnestelsel
atieidde, dat daarin een nog onbekende planeet moest zijn.
Verder komt hij op tegen de beteekenis, die Bernstein
hecht aan de socialistische maatschappij, als eindresultaat
van ons onderzoek.
Voor de utopisten lag de groote bewegende kracht van