HomeTheorie en bewegingPagina 12

JPEG (Deze pagina), 841.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

’ 10
grens, waar de welwillendheid der bourgeoisie ophoudt;
, zij is de buit, waarom voortdurend gestreden wordt en
daardoor de cel, waaruit de proletarische theorie van den
klassenstrijd onzer dagen is opgebouwd.
Ik zou onvolledig zijn, wanneer ik thans niet melding
maakte van het dispuut, tusschen Bernstein en Kautsky
over het wetenschappelijk karakter van het socialisme
gevoerd. Te meer is dit noodig, omdat ook door prof.
Treub het wetenschappelijke karakter van het socialisme
is ontkend, op grond dat het socialisme de aandacht '
vestigt op eene toekomstige maatschappij en dat eene
theorie, die werkt met onzekere gegevens, nooit eene
wetenschap kan zijn. Iets dergelijks is eveneens door
Bernstein beweerd. Ilij ontkent natuurlijk niet, dat de
sociaal­demokratie met eene wetenschappelijke methode
werkt, maar hij legt den nadruk op de rcsullcziczz dier
methode voor de /U(’l‘0l7lS?f.‘ hij konstateert, dat er in het
socialisme een element van spekulatie is en noemt de
voorstelling eener toekomstige samenleving, waarin het
socialisme uitloopt, utopistisch. De wetenschap, zegt Bern-
stein, gaat uit van kmzzzs, de beweging van het belazzzg en X
daarom kan de beweging nooit zuiver wetenschappelijk zijn. "
Ook acht hij het onmogelijk, om de ekonomische nood-
zakelijkheid van het socialisme te bewijzen, ,,daar de
ekonomie niet kan bewijzen, wat buiten haar gebied ligt°°,
evenmin als zijne historische noodzakelijkheid, daar voor
deze bewijsvoering allerlei subjektieve factoren in rekening
zouden moeten worden gebracht, die geen dwingende ,
bewijsvoering toelaten, omdat de menschen geen automaten
zijn, Den eisch, om een wetenschappelijk bewijs van de ._
noodzakelijkheid der socialistische produktiewijze te leveren,
acht hij op zich zelf reeds onwetenschappelijk.
Kautsky heeft hem, naar het mij voorkomt, voldoende
te woord gestaan. Hij zoekt het wetenschappelijke vooral
in het systematiseeren der feiten zelf en waar Bernstein de
hypothese als onwetenschappelijk schijnt te verwerpen,
` toont Kautsky aan, dat het kenmerk der wetenschap veelal
de hypothese is, die dient, om de feiten onder één gezichts-
punt te brengen en uit elkaar te ontwikkelen.
l