HomeTheorie en bewegingPagina 11

JPEG (Deze pagina), 803.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 35.69 MB

O
en toen hij hoorde, dat zijne voorzaten in de hel waren
en hij met de andere Christenen in den hemel zou komen,
zijn voet terugtrok en uitriep: ,,Liever met mijn voorvaderen
in de hel, dan met die schooiërs van Christenen in den hemel!"
Zoo gaat het ook thans; de burgerklasse kan het histo-
risch­materialisme, dat den bestaanden klassenstrijd als
eene historische noodzakelijkheid opvat, niet accepteeren,
daar het dan zou moeten toegeven, dat in deze maatschap-
pij aanwezig is een element van ontbinding, waardoor zij
ten slotte zal vernietigd worden.
’ Evenmin kan de bourgeoisie de meerwaarde­theorie aan-
vaarden als het centrum, vanwaaruit het bestaande ekono-
. mische stelsel wordt beschouwd, omdat deze een voortdurend
protest is tegen de ethische gevoelens, waarmede de bour-
geoisie zoo gaarne schermt en de worm, die knaagt aan
het geweten der individuen, niet door de klasse als het
kort begrip van haar gansche maatschappelijke stelsel kan
worden erkend.
Anders is dit met het proletariaat, dat niet alleen in den
klassenstrijd is gewikkeld -­- dat is de bourgeoisie óókl-
maar er ook belang bij heeft, dezen in zijne naakte ge-
daante en diepste wezen te erkennen. De bourgeoisie zou,
indien zij onze theorie van den klassenstrijd aanvaardde,
de theologische en ideologische verhullingen, waarachter
l zij thans haar antagonisme met de gansche arbeidersklasse
E verbergt, moeten laten vallen. Zonder een deel der arbeiders
j op hare zijde te hebben, kan zij echter den strijd tegen
j de arbeidersklasse geen dag volhouden. Daarom wil zij
den klassenstrijd wel zwacïcvz, maar is zij tevens verplicht,
j C hem te amfkezzzzszz, terwijl het juist in het belang der arbeiders-
4 klasse is, hem niet alleen te voeren, maar ook in zijne
historische noodzakelijkheid en zijne ekonomische beteekenis
te erkennen.
De meerwaarde­theorie is om dezelfde reden als ge-
schapen voor eene proletarische ontleding der kapitalistische
produktiewijze. ln de meerwaarde ligt het antagonisme der
burgerlijke maatschappij als in de kiem besloten: zij bevat,
wat het proletariaat neerdrukt en het kapitaal vermeerdert;
zij is - zooals Kautsky in een artikel over de vooruit-
zichten der arbeiderswetgeving zoo juist opmerkt-- de