HomeIs sociaal-democratie met christendom vereenigbaar ?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 819.63 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 16.95 MB

ä
ä ·-· (S ~-
. . . .. ,. . . .......... ,A ..““., ,,4~< ........w. . .W...
X
j zooivol van l{Olll1lQQSl`~l`OllCll als uit faliiiokon on l{Hlli1Ol'Cll
opstijgen.
j Do 0llgCl`()(‘l1ilgllCl(l liooft zicl1 inoostcr goinaakt zooxvol.
l van Yorston als Yälll ()1l(lCl'(l(1lOl1,Z()()(lillT--~llll1Ci5ill§2;ClllCC1l--· `
1l()(.‘ll do oorston, 11()(‘ll do laatston ill hot hozit zij11 van do j
l «·«w{y«» www z·w·áfzwmv/{qóc/r/, dio alloon to vc1·ki·ijgon is door
hot goloof ill don llcoro Jozus, dio r/«· :0/u/zw n·qqm·cm/ Vïlll
icdor, dio in lloin golooft.
l lot ovovgrootc dool dor Yorston on dor Oll(lC1‘(lil11()1l wil
j ochtcr juist `2ll1 (/c.:·c 1‘C(‘llt'21ä1`(llgll(3l(l niots ivcton on zij
blijven dus in hunno zondon.
l)ïlfl1`()l11 is do lloor niot o111·ocl1tvaa1·dig, als llij toolaat
dat do ()l1g0l‘OClll.Q;llOl(l dor Yorston i11 dozolfdo niato stijgt
als dio dor volko1‘on.
Zckcr zijn o1· ook xvcl ()ll(lUl’(l2llC1l, dio door hot. goloof in j
dcn llocro Jczus §2QC1'C(‘lli'iläll'(llg(l Zijll (Roin. 5 vs. l. ,,Wij j
dan gOl‘CClli’€ltl1`(llg(l zijndo uit hot goloof, liobbon vrodo hij
ij God door onzon llooro Jozus Cln‘istus”) -~ hohoort ook I
daartoo? -- · on zoko1· kunnon ook dczo ()ll(l()l'(lïlll()11 van
goddoloozo Yorston to lijdon liohboii, r·rcn_q0cr/ als- wm Monza
gym/r/«·/aow mw/«»­mz«/«»»v/maw, maar l)Cl1()CfC ovo1· Mw niot
()llgC1‘llSt to zijn, want do lloor kont do Zijnon on zal hon
i11 hun lijdcn nabij zijn on `()1`l1`OOS'[(5l10lllll1ll(l()C11gC`OOl(5ll,
dat ook dozo l)0l)l‘()0'lll§2Q()11 door llèin xvo1‘don gozondon. *
Do goschiodonis gocft (lál2ll`’älll volo voorliooldon, lllilälï ik 1
voiwvijs u slochts naar al hotgoon lll()t Jozof i11 Egjjito is 1
goschicd on hoo hij, 1121 al zijno `(J1'll(J(l()1'l1lg, do VC1'l{l2ll`lllg j
atlcgdo: ,,Gijliodon wol, hoht kwaad togon 1nij godacht, j
ll doch God br:rf/ c/af frw _q0cr/c yw/m·áf" (Gon. 50 vs. 20.) j
j lloovvol or ochtov, golukkig, nog volo ivaro goloovigon op j
do xvorold zijn, is toch ll()JE()'C1`gl‘()OigC(l()(3liG(lO1'lllC1lS(3lll1Gl(l {
Yêlll n1ato1·ialisn1o on ongoloof (lO()l'i·l'Ol{l{()ll on hot is (lüll ook
tongovolgo daa1‘va11, dat --- ill hot algoniocn ---~- hot volk nic!
voldoot ililll hot ’O0l‘S(Jll1`iiil', dat do Bijbol gooft i11 l Tiin.
2 vs. l on 2. ,,lk ’O1`lll{lïl11 (lïlll vóór allo dingon, dat or i
godaan \'()l'(lC1l sinookingon, gobodon, dankzoggingon voor i
gj,
1