HomeIs sociaal-democratie met christendom vereenigbaar ?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 812.69 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 16.95 MB

_--- 5 ._
handelen, af te zetten, is eene vraag die bij elk veerkemend
geval met den meesten ernst meet werden behandeld.
Nu weet ik wel, dat liierep de bedenking zult maken,
dat dus het Opperwezen mede aansprakelijk is veer de enge-
reehti.glieden, waaraan zeevele Yersten schuldig zi_jn en dat
de wereld dus ep zeer slechte en enbillijke wijze deer haar
I Schepper werdt bestuurd, want er zijn -- Av/«m.v­.’ -- meer-
dere Yersten ep wier braafheid niet te reemen valt.
lk meet u er dus ep wijzen, dat deze bedenking geheel
enjuist is, want het Opperwezen stelt niet alleen Yersten ep
hunne trenen, maar wijst eek aan /rv/w· ander mensch, greet
ef klein, afzonderlijk, zijne eigene plaats en werkkring aan,
em daarin zijnen plieht te deen.
Hij stelt den Kening ep den treen -- « niet altijd veer zijn
pleizier --, den ambtenaar ep zijn kanteer en den werkman
aan zijn gereedschap ---- niet altijd veer zijn verdriet- -
terwijl Ilij zelfs de gangen bewaakt van den landleeper, die
deer nienseli en dier werdt gevreesd.
Maar heewel de Heer aan «·/A Zijner schepselen eene eigene
plaats en werkkring heeft teevertreuwd, epdat zij tet Zijne
eer daarin werkzaam zeuden zijn, is llij niet aansprakelijk
ef medeplichtig als Zijne schepselen de hun epgedragen taak
sleeht vervullen, ef van hunne macht misbruik maken, even-
min indien een Kening slecht regeert, als wanneer een
beekheuder met de hem teevertreuwde kas ep den leep gaat.
Oek zult --- als Christen -« evertuigd meeten zijn,
dat de lleer, die rechtvaardig is, niet zender lieege need-
zaak en niet zender een veeraf deer llem vastgesteld deel,
I een sleeht en geddelees Verst zal zetten ever een braaf,
i gedvreezend velk.
j Maar een velk, dat in zijn geheel gedvreezend is, is ep
Z de aarde niet te vinden en zelfs is bij elk velk het aantal
gedvreezenden, in verheuding tet het aantal geddeleezen,
zóó entzettend gering, dat de luelit in eene enafgebreken
j trilling is van de meest entzettende vleeken, verweiischingen
en gedslasteringen, die uit alle standen der maatschappij,
I
l
D
l
I
i
1 W