HomeIs sociaal-democratie met christendom vereenigbaar ?Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 831.65 KB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 16.95 MB

r
l
1 ‘ {
{ . {
{ , .
1 l
~ W ··· l
{ ­ , . ”.»..... ................ . .,.......... 1 ...``.... . .,<. ......
{ David doodde Saul niet, lllälïlï liet ll0lll vrij, op gevaar af {
{ Yïlll zelf door l1e111 te xvorden gevangen g()1lOlll()ll, o111datl1ij
{ E niet wilde zondigen, 1ll{lill' vertrouxvde op de11 Heere, die l1e111 {
had beloofd dat hij, 1121 de11 dood va11 Saul, Koning over
lsrael zou Zijll. lin de Heere heeft David ook Koning ge-
maakt, 1llOl`f()§Q()1lSlälïlll(lO alle `()l‘'()lglllQOll Yïlll Saul.
{ Weet gij ook 11iet, dat Elia de Tisbiet, op bevel des ‘
Heeren, verblijf hield aa11 de beek Krith, dat hij het water
_ uit de beek (ll‘()1ll{ Oll dat de lleere llCll1 dagelijks brood e11
{ i vleesch deed f()Ol{O1llC11 door llll(l(lCl Vïlll raven?
{ Ook werd het nreel van de kruik 11iet verteerd en de olie if
Välll de flesch ()1lll)1’2ll{ 11iet, toen Elia later, op bevel des {
{ Heeren, zij11e11 intrek had g(3110l1lCll ten l1uize va11 ee11e
I xveduxve, hoewel zij dagelijks va11 dat 111eel C11 van die olie
· gebruik maakten (l Kon. lï).
{ Lees ee11s Mattheus ll vs. ll tot e11 niet 2l, waar o11s l
{ i wordt verhaald hoe de Heere Jezus, 111CiE vijf broeden e11
Y twee visschen ee11e schare va11 meer (lälll vijfduizend ll1()].l­
{ sehen verzadigde. Is dat niet onbegrijpelijk?
{. Maar toch is God niachtig zulks te doen. Maar nu zal
{ bij u de vraag oprijzen: ;;\‘vïl{l1'Olll xvorden (lêllllCg()11\'()O1'(`llg`
{ de nienschen niet 111eer op dergelijke wijzen door de11 Heere
geholpen ?”’ e11 daarom zal ik ll ee11s zeggen, wat ik daarvan
{ deuk.
{ Ik beu er Välll overtuigd, dat de Heere 110g steeds voort-
f wi gaat 1llClT de l1lCllSCllC1l ~­ C11 wel in de eerste plaats de l
geloovigen ---- te l1elpe11 e11 te zegenen C11 dat Hij daartoe al
1 [ 1lll(l(l()lCll gebruikt, die, of door liunuen groote11 eenvoud, of 1
{ door l1u1111e bijzondere ingevvikkeldheid, i11 de11 regel 11iet {
i 1 worden opge111erkt (ill nieestal slechts allee11 worden waar-
{ genonien door hein of haar, die geholpen e11 gezegend wordt, {
’ maar ook üálll de geholpen C11 gezegende personen ontgaat
Q het ll1Elül` al te vaak, dat het c/0 ]lk»w·e is, die hen heeft
{ gGZGg()ll(l en geholpen.
il · En i11die11 er tegenxvoordig llll1l(lC1‘;;WOll(lC1`Cl1”gCSCl1lC(lC11
dan voorheen, (lïlll ik dit kanaan geen andere oorzaak toesehrij­
l
» 1
E .
l
‘•“ i