HomeIs sociaal-democratie met christendom vereenigbaar ?Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 796.17 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 16.95 MB

7
V"- la -r
het goed te verkoopen en als het niet hadt verkocht,
" dan was het uw eigendom gebleven en wij zouden niets
daartegen hebben gehad. En nu het wel verkocht hebt,
{ waart niet verplicht om iets van den koopprijs tot ons L,
te brengen." g'
Ananias werd dus niet met den dood gestraft, omdat hij
niet den geheelen koopprijs aan de Apostelen bracht, www
om/af Ag], .s=/r»rMs· ww _y«»z/vw//«» á;·«»/gywm/«», z·o01yr(f' {/rw jq«»Ar·r·/zw [Q;
£·00pp1·g)ïx· qf /72 Mmm en dit was eene /re/gym; en die /«·/{yen
, wm som/ze en die zonde word gestraft 1)aaro1n viel Ananias
il dood neder toen Petrus tot hem zeide : ,,Gij hebt den menschen
111C1Z_Q/’/QQP//, maar Gode."
Zijt dit niet met mij eens?
Ook had geen enkel mede­Christen van Petrus het recht
om te z·e1·c/wvw, dat ten zijnen behoeve, of ten behoeve der l
,,gemeensc·hap”’, ien1and anders van zijne goederen afstand
zou doen, want zoowel Petrus als zijne mede-(Yhristenen
zouden, door dit te doen, gezondigd hebben, omdat de wet
zegt: ,,Gij zult niet begeeren uws naasten huis, zult niet
l begeeren uws naasten vrouw, noch zijnen dienstknecht, noch
zijne dienstmaagd, noeh zijnen os, noch zijnen ezel, noch _
ic/s dat uws naasten is" (Exodus 20 vs. 17. Zie ook Deut.
5 vs. 21). Ook door het Xieuwe Testament is het óqy«»w·«w
van eens anders goed als sam/{2 gebrandmerkt, want Paulus
zegt in Rom. 7 vs. 7, ,,want ook had ik de árjqcw·/gjMz·z`r/
ja niet geweten zoxnn rn z1.1x, indien de wet niet zeide: Gij
zult niet begeeren."
Daarom :0214/{yeux dan ook de Sociaal-Democraten als zij,
tegen deze waarschuwingen in, toch begeeren om huizen, K
landerijen en andere zaken, die aan hunne naasten in eigen-
dom behooren, te onteigenen en in ,,hu1me gemeensehap"
' te brengen.
1n geen geval kan dit streven in overeenstemming zijn
met de leer des Bijbels en daarom kunnen Christenen zich
niet met dit streven vereenigen.
Maar ook in andere opzichten kunnen de Christenen niet