HomeIs sociaal-democratie met christendom vereenigbaar ?Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 808.32 KB

TIFF (Deze pagina), 8.24 MB

PDF (Volledig document), 16.95 MB

is gedaan en dat er bij de l)Ci11lt\'OO1'(lil1g van die vraag
---- behalve in het zooeven behandelde geval ---- nooit meer
gesproken wordt van het verkoopen van bezittingen?
Volgens Lukas l() vs. (lCO(l ook een zeker Wetgeleerde
deze vraag en als ï11lJ[V()Ol'(l volg(le de gelijkenis van ,,den
r barmhartigen Sama.ritaan" en het ein(lbevel was zz/ci ,,rer-
koop alles wat hebt," maar a·«»/ ,,Ga henen en (lee
desgelijks.” Teen de schare in (lüll tempel aan (le Apostelen
vroegen: ,,Wat zullen wij (leen, mannenbroeders” was het
vv antwoord: ,,Bekeert u en een iegelijk van u wor(le ge(loept
in (lC11 naam van Jezus (Jhristns tot vergeving der zonden"
(Hand. 2 vs. 37 en 38). Toen de gevaiigenbewaarder aan
Paulus en Silas (leze vraag stelde, was het antwoord; ,,(ie-
loof in (l()]1 lleere Jezus en zult zalig worden” (lland.
l(i vs. 29, 30 en 31). L
En nu nog een enkel woor(l over de gemeenschap van
goederen, die in lland. 2 vs. -|·4· en 46 \`()l`(ll genoemd en
waardoor gij meent, dat de Sociaal-lJemocratisehe gemeen-
schap wor(lt gehuldigd. Lees eens wat daar staat, (lêlll vindt
daar: ,,En allen, die geloofden, waren bijeen en hadden
alle (lil1gC1l gemeen; -- en zij verkoeliten hunne goederen
en have en verdeelden (lGZ()l’O aan alle11, naar dat elk van
11oo(le had."
Indien l1e(len ten dage, (loer eene vernieuw(le Staats-
inrichting, alle gOO(lO1`()ll gemeen wer(len gemaakt en elk
ra menseli daaruit naar zijne behoefte wer(l O1l(lCl'llOll(l(è11, dan
zoudt gij zeggen: ,,Zie zool nu zijn wij er" en zoudt
ineenen dat de lllOl1S(‘llll()i(l was we(lergekeer(l tot (len in .
(leze verzen l)C(l()Cl(lOl1 toestan(l. jj
Maar zou(lt u (lflll 1/rw/yJ· vergissen, want de l()()l·(lZtl2ll{
_ ziet gij geheel voorbij. Er \'Ol'(lJ[· tech in deze verzen alleen
gesproken over eene gemeenschap van goederen tusschen
_ _qr»/ooz·{yrw en de Sociaal-l)emoeratie verlangt naar eene ge-
ik nieensehap van goe(leren tusschen . . . ik zou bijna zeggen
engeloovigen, maar ten minste tusschen menschen van alle
richting en kleur. lt
(