HomeSociale verzekeringPagina 99

JPEG (Deze pagina), 866.63 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

97
jammer genoeg ben ik niet in staat eene berekening
te geven van de juiste bedragen waarop de sociale
verzekering naar dit plan jaarlijks zal te staan komen.
Daartoe ontbreken mij èn de vereischte gegevens èn de
noodige mathematische kennis. Wanneer ik nu niettemin
hieronder toch eenige cijfers laat volgen, begin ik met
de waarschuwing dat deze op mathematische preciesheid
niet de minste aanspraak maken. Het zijn slechts be-
A naderingscijfers, grootendeels langs indirecten weg ge-
vonden, welke bij mathematische narekening zeker zullen
blijken van de werkelijke kosten op verschillende punten
niet onbelangrijk af te wijken. lk zou deze cijfers dan
ook stellig achterwege hebben gelaten, ware het niet,
dat per slot van rekening de uitvoerbaarheid van
elk plan van sociale verzekering een Hnancieele
kwestie is.
, Bij elk plan vraagt men ten slotte te recht naar de
_ kosten en de verdeeling daarvan over de belanghebbenden
en den staat. Zonder eenige aanwijzing omtrent dit vrij-
wel alles beheerschende punt zou mijne uiteenzetting dan
ook zóó onvolledig zijn, dat ik wel besluiten moest van i
twee kwaden het minste te kiezen en, waar het geven
van eene juiste kostenberekening buiten mijne macht staat,
liever met benaderingscijfers de kosten althans eenigszins
aan te wijzen dan hieromtrent volledige duisterheid te
laten. Na deze inleiding over de waarde der hieronder
volgende cijfers, is er wel geen groot gevaar dat daarin
iets anders en meer zal worden gezocht dan er mede
bedoeld wordt, namelijk eene ruwe en globale aanwijzing
_ der kosten van het hier ontwikkelde plan van sociale
verzekering 1).
Om een beeld te geven van het verschil in uitkomst
bij de toepassing van de uiteengezette stelsels, begin
p1) Een deskundige was zoo welwillend voor mij na te gaan of zij voor dit doel j
kunnen dienstdoen en stelde mij te dien aanzien gerust. ‘
7 l
l
[
1