HomeSociale verzekeringPagina 98

JPEG (Deze pagina), 903.44 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 96.61 MB

96
Bij het volgen van dezen weg wordt wel is waar een
grooter deel van den last der verzekering op de toe-
komst gelegd, maar als men hierin met mate te werk
gaat, is dat geen wezenlijk bezwaar. Het nuttig effect
der sociale verzekering zal zich ook grootendeels eerst
in de toekomst openbaren. Dat tegenover dat hoogere
genot voor de latere jaren ook eene hoogere bijdrage
staat, kan niet onbillijk worden genoemd noch als een
lichtvaardig belasten van de toekomst worden veroordeeld. ‘
Ter verdediging van het stelsel der kapitaaldekking
wordt wel aangevoerd, dat dit het eenige wetenschappelijk
zuivere stelsel is. Dit was ook het oordeel van de staats·
’» commissie van 1895. Bij die bewering wordt echter
l weer eens de publiekrechtelijke verzekering met de privaat-
rechtelijke verward. Bij laatstgenoemde moet er inderdaad
steeds mede gerekend worden, dat in het bedrijf om
1 de eene of andere reden een stilstand of een achteruit- ,
' gang kan komen. De waarde der· baten van de ver-
; zekeringsmaatschappij moet dan ten minste gelijk zijn i
aan de contante waarde der verplichtingen welke zij op
­ zich nam. Bij de publiekrechtelijke verzekering daarentegen
‘ behoeft men met de mogelijkheid van het plotseling
stopzetten van het bedrijf niet te rekenen. Deze gaat
, geregeld door totdat de wet haar mocht afschaffen, en
bij zulk een maatregel van den toekomstigen wetgever
is deze het best in staat de gevolgen van zulk eene
C afschaffing naar billijkheid te regelen. Zoolang de ver-
l plichte verzekering loopt, is er geen noodzakelijkheid dat
· op elk gegeven oogenblik de verzekeringsorganisatie
hare verplichtingen zee? haar kapzïaal nakomen kan; bij `
l de verplichte verzekering is het voldoende dat de jaar-
l lijksche zäzlzamsleve genoegzaam zijn ter bestrijding van
de jaarlijksche uitgaven. Het geregeld binnenvloeien
van deze inkomsten wordt door den verzekeringsplicht
gewaarborgd.
PF >l=
=§¢
a
,
is
lg l
il l .-